• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
 
     
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบจัดการประชุมชี้แจงคู่มือ
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2554
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบจัดการสัมมนาเรื่อง
"ความพร้อมและความเหมาะสม (Fit & Proper)"
จัดเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554
คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบจัดการสัมมนาเรื่อง
"ความพร้อมและความเหมาะสม (Fit & Proper)"
จัดเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2554
ประกาศ / คำสั่งออกใหม่
ชื่อประกาศ / คำสั่ง วันที่ประกาศ วันทีมีผลบังคับ
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามชนิด ประเภท และขนาดของรถ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๙/๒๕๕๔ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายทะเบียน ที่ ๖๑/๒๕๔๓ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย เนื่องจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
     
 
 
 

ระบบสืบค้น E-Law Library เป็นระบบที่รวบรวมเนื้อหากฏหมาย เกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัยซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย, พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ, อนุบัญญัติ, รวบถึงการสืบค้นจาก Insurance Core Principle (ICP) ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลรายมาตรากฏหมาย หรือ ข้อมูลคำค้น, ค้นจากดัชนี, รวมมาตราสำคัญ ระบบจะแสดงผลข้อมูลกฏหมายที่เกี่ยวข้องและสามารถจัดพิมพ์รายงานหรือ PDF ได้

ทั้งนี้คณะทำงานฯ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, ชมรมนักกฏหมายประกันภัยยานยนต์และผู้ให้การสนับสนุนข้อมูล ที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้

คณะผู้จัดทำ
คณะกรรมการกฏหมายและกฏระเบียบ พ.ศ. 2552 - 2554
     
นายพุทธิพงษ์ ด่านบุญสุด ประธานฯ
นางสาวสมศรี ตั้งสีฟ้า รองประธานฯ
นายประวิทย์ ทองธนากุล รองประธานฯ
นายนพดล สันติภากรณ์ ที่ปรึกษาฯ
นายอรัญ ศรีว่องไทย ที่ปรึกษาฯ
นายหลักชัย สุทธิชูจิต ที่ปรึกษาฯ
นายวิเชฐ ตันติวานิช ที่ปรึกษาฯ
นายพรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล ที่ปรึกษาฯ
นายอภิชาต อุดมวรชาติ กรรมการฯ
นางสาวบังอร จิระวรสุข กรรมการฯ
นายบัลลังก์ แก้วปานกัน กรรมการฯ
นางสาวบุศรา ตันติเจริญ กรรมการฯ
นางสาวจำรัก จันจินดา กรรมการฯ
นายวิเชียร โมลีวรรณ กรรมการฯ
นายวัลลภ กันฉาย กรรมการฯ
ว่าที่เรือตรีอติชาต โพธิเกษม กรรมการฯ
นายสุพนธ์ นากสุวรรณภา ผู้จัดการทั่วไป
นางสาวกัลยา จุกหอม เลขานุการฯ
นางสาวกมลพรรณ เจริญยิ่ง เลขานุการฯ
นางสาวธนัทธินี (ภคมน) โมสิกะ ผู้ช่วยเลขานุการฯ
 
  ระบบจดหมายข่าว
 
กรุณากรอกชื่อและอีเมล์ของท่านเพื่อรับข่าวสารจากระบบ
 
  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :