• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕  
 
   
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงการคลัง
เนื้อหา :

          ตามที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลกระทบต่อประกาศกระทรวงพานิชย์ ที่ได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้เดิม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงแต่งตั้งให้พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
           (๑) รองเลขาธิการ
           (๒) ผู้ช่วยเลขาธิการ
           (๓) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส
           (๔) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการสำนัก
           (๕) ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารส่วนอาวุโส 
           (๖) เจ้าหน้าที่ชำนาญงานอาวุโส ผู้บริหารทีม ผู้บริหารส่วน
           (๗) เจ้าหน้าที่ชำนาญการ หัวหน้าทีม
           (๘) พนักงานชำนาญงาน เจ้าหน้าที่อาวุโส
           (๙) พนักงานปฏิบัติงานอาวุโส เจ้าหน้าที่

          ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป 
               ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
               นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : แก้ไขตามมาตรา ๕ ของพรบ. วินาศภัย ๒๕๓๕
วันที่ประกาศ : ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
วันที่มีผลบังคับ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ผู้ลงนาม : นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
โทษจำคุก :

ไม่่มี

โทษปรับ :

ไม่มี

หมวด ICP :
1     เลขที่ ICP :  1
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 1 เงื่อนไขสำหรับความมีประสิทธิภาพของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย / Conditions for effective insurance supervision
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :