• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕  
 
   
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกระทรวงการคลัง
เนื้อหา :

          ตามที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกอบกับการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลกระทบต่อประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบไว้เดิม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พศ. ๒๕๓๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พศ. ๒๕๓๕
         (๑) ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู้ซึ่งผู้ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง มอบหมาย
         (๒) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย มอบหมาย
         (๓) ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือผู้บัญชาการ กองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง มอบหมาย
         ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

             ประกาศ ณ วัที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐
             นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : แก้ไขตามมาตรา ๕
วันที่ประกาศ : ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐
วันที่มีผลบังคับ : ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
ผู้ลงนาม : นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
โทษจำคุก :

ไม่มี

โทษปรับ :

ไม่มี

หมวด ICP :
2     เลขที่ ICP :  3
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 3 หน่วยงานที่กำกับดูแล / Supervisory authority
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :