• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ เลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
   
  การเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ เลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต้องได้รับอนุญาต
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือ เลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้
      ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือเลิกสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
      ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
      ข้อ ๓  บริษัทประกันวินาศภัยอาจขออนุญาตเปิดสาขาได้ ๓ ประเภท คือ
           (๑) สาขา
           (๒) สาขาย่อย
           (๓) สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

                หมวด ๑
การเปิดสาขา สาขาย่อย และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

                ส่วนที่ ๑
การอนุญาตและการออกใบอนุญาต
      ข้อ ๔  ในการขออนุญาตเปิดสาขา สาขาจะต้องมีอำนาจหน้าที่กระทำการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
           (๑) รับชำระเบี้ยประกันภัย
           (๒) อนุมัติและจ่ายค่าสินไหมทดแทน
           (๓) รับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
      ความใน (๓) มิให้นำมาใช้บังคับ หากบริษัทที่จะขออนุญาตเปิดสาขานั้น มิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ
      ข้อ ๕  ในการขออนุญาตเปิดสาขาย่อย สาขาย่อยจะต้องมีอำนาจหน้าที่กระทำการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
           (๑) อนุมัติและจ่ายค่าสินไหมทดแทน
           (๒) รับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
      ความใน (๒) มิให้นำมาใช้บังคับ หากบริษัทที่จะขออนุญาตเปิดสาขาย่อยนั้น มิได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ
      ข้อ ๖  ในการขออนุญาตเปิดสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สาขาเช่นว่านี้จะต้องมีอำนาจเฉพาะจ่ายค่าสินไหมทดแทน รับแจ้งอุบัติเหตุ ตรวจสอบอุบัติเหตุ และจัดทำรายงานการตรวจสอบอุบัติเหตุเสนอสำนักงานใหญ่ หรือสาขา หรือสาขาย่อย แล้วแต่กรณี
      ข้อ ๗  บริษัทที่จะขออนุญาตเปิดสาขาหรือสาขาย่อย จะต้องยื่นคำขออนุญาตเปิดสาขาต่อนายทะเบียน ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
           เมื่อนายทะเบียนได้พิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัททราบ
      ข้อ ๘  บริษัทต้องดำเนินการจัดตั้งสาขาหรือสาขาย่อย ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนตามข้อ ๗ วรรคสอง
           เมื่อบริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งสาขา หรือสาขาย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บริษัทยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาตามวรรคแรก โดยต้องระบุชื่อบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขา หรือสาขาย่อยและพนักงานของบริษัทที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ ชี้แจง เจรจาหรือตกลงเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทน สำหรับกรณีการขอรับใบอนุญาตเปิดสาขา จะต้องระบุชื่อพนักงานบัญชีด้วย หากมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการอนุญาตให้เปิดสาขาหรือสาขาย่อย ตามข้อ ๗ วรรคสอง เป็นอันระงับสิ้นไป
           เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอจากบริษัทตามวรรคสองแล้ว หากมีเหตุขัดข้องให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ โดยบริษัทต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เปิดสาขาตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
           คำขอรับใบอนุญาตและใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
      ข้อ ๙  บริษัทที่จะขออนุญาตเปิดสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะต้องยื่นคำขออนุญาตเปิดสาขาต่อนายทะเบียน ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนด โดยต้องระบุชื่อบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขาและพนักงานของบริษัทที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบอุบัติเหตุ ชี้แจง เจรจาหรือตกลงเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนด้วย
           ให้นายทะเบียนพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่งและแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัททราบ ในกรณีที่เห็นควรอนุญาต ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้บริษัทพร้อมหนังสือแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าว โดยบริษัทต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เปิดสาขาตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
      ข้อ ๑๐ ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขา สาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือต้องไม่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
      ข้อ ๑๑ สำนักงานสาขา สำนักงานสาขาย่อย และสำนักงานสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องเป็นสัดส่วนของตนเองโดยเฉพาะ
      ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทในใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตสาขาชำรุดหรือสูญหาย ให้บริษัทยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนด และชำระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
                ส่วนที่ ๒
การดำเนินงาน
      ข้อ๑๓ ให้บริษัทจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสาขา สาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกระเบียบวิธีปฏิบัติหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
           ระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
      ข้อ ๑๔ สาขาที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องเปิดดำเนินงานภายในสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตหรือกว่านั้นเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
      ข้อ ๑๕ ต้องมีป้ายชื่อติดไว้ที่หน้าสำนักงานให้เห็นได้โดยชัดเจน และป้ายชื่อนั้นต้องมีชื่อบริษัทและต่อท้ายว่าเป็น “สาขา..........................” หรือ “สาขาย่อย..................................” หรือ “สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน...................................” แล้วแต่กรณีด้วย
      ข้อ ๑๖ ต้องแสดงใบอนุญาต และผังแสดงการจัดองค์กรพร้อมทั้งรายชื่อพนักงาน หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการสาขา สาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยโดยชัดเจนและเห็นได้ง่าย ณ สำนักงานสาขานั้นๆ
      ข้อ ๑๗ บริษัทต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ภายในของบริษัทออกไปตรวจสอบกิจการและสินทรัพย์รวมทั้งการควบคุมภายในของสาขา สาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เว้นแต่ปีปฏิทินแรกที่เปิดดำเนินงานสาขา สาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และให้จัดทำรายงานการตรวจสอบส่งให้สำนักงานใหญ่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบสาขาแล้วเสร็จ
                 ส่วนที่ ๓
การจัดทำสมุดทะเบียนและสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจ
      ข้อ ๑๘ ให้สาขา สาขาย่อย และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจัดทำสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของสาขา หรือสาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
      ข้อ ๑๙ การจัดทำสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของสาขา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและในกรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องจัดทำสมุดบัญชีให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดด้วย และต้องจัดทำงบทดลองของสาขาทุกเดือนส่งให้สำนักงานใหญ่ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป
      ข้อ ๒๐ ให้สาขาย่อยและสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจัดทำสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของสาขาย่อยหรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณี โดยบันทึกรายการรับ-จ่าย ในสมุดรายการวันขั้นต้น
           กรณีที่สาขาย่อยมีอำนาจหน้าที่เหมือนกับอำนาจหน้าที่ของสาขาตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๔ ให้สาขาย่อยนั้นจัดทำสมุดบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจของสาขา ตามข้อ ๑๙ ด้วย 

           หมวด ๒
การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา สาขาย่อย หรือ สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
 
      ข้อ ๒๑ ให้บริษัทยื่นคำขออนุญาตย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือสาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนดต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ย้ายที่ตั้งสำนักงาน โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
      ข้อ ๒๒ เมื่อนายทะเบียนได้พิจารณาคำขอตามข้อ ๒๑ แล้ว ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัททราบและให้บริษัทดำเนินการดังนี้
           (๑) การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เมื่อบริษัทได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาตจากนายทะเบียนตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันที่แพร่หลายในประเทศอย่างน้อยสองฉบับ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน โดยต้องระบุสถานที่ตั้งและวันที่จะย้ายในคำประกาศโฆษณาด้วย และเมื่อบริษัทดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งหนังสือพิมพ์ที่ลงประกาศโฆษณาต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่
           (๒) การย้ายที่ตั้งสำนักงานสาขา หรือสาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ปิดประกาศการย้ายที่ตั้งสำนักงานสาขาไว้ในที่เปิดเผยโดยชัดเจนและเห็นได้ง่าย ณ สำนักงานสาขาเดิมไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ย้ายที่ตั้งสำนักงานสาขา 

          หมวด ๓
การเปลี่ยนแปลงสาขาย่อยเป็นสาขา หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นสาขาย่อยหรือเป็นสาขา 
     
ข้อ ๒๓ สาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใดที่ได้ขยายอำนาจหน้าที่ และสามารถเปลี่ยนแปลงอำนาจหน้าที่จากสาขาย่อยเป็นสาขา หรือจากสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นสาขาย่อยหรือเป็นสาขาได้ ให้บริษัทดำเนินการ ดังนี้
           (๑) ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
           (๒) ส่งคืนใบอนุญาตสาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วแต่กรณี
      เมื่อนายทะเบียนพิจารณาคำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ หรือข้อ ๕ แล้วแต่กรณี ก็ให้เปลี่ยนใบอนุญาตเป็นสาขาย่อยหรือสาขาต่อไปแล้วแต่กรณี
      ข้อ ๒๔ การเปลี่ยนแปลงสาขาตามหมวดนี้ มิต้องชำระค่าธรรมเนียมอีก

           หมวด ๔
การเพิกถอนใบอนุญาตสาขาและการเลิกสาขา สาขาย่อย หรือ สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
      ข้อ ๒๕ เมื่อปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าสำนักงานสาขา หรือสาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแห่งใดของบริษัทมีการดำเนินงานในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หรือไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตหรือเปิดดำเนินงานสำนักงานสาขา หรือสาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแห่งนั้น ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้บริษัทนั้นแก้ไข หรือกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสาขาแห่งนั้นได้ และในการนี้ นายทะเบียนอาจกำหนดเงื่อนไขใดๆ ให้ต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
      ข้อ ๒๖ ในกรณีที่บริษัทประสงค์จะเลิกการดำเนินงานสาขา สาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใด ให้บริษัทยื่นคำขอเลิกการดำเนินงานสาขา สาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนด โดยต้องระบุว่ากิจการของสาขา สาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องดำเนินต่อไปจะโอนไปอยู่ในความรับผิดชอบของสาขาใด พร้อมทั้งคืนใบอนุญาตสาขา สาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ประสงค์จะเลิกการดำเนินงานดังกล่าวต่อนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่เลิกสาขา
      ข้อ ๒๗ เมื่อนายทะเบียนได้พิจารณาคำขอตามข้อ ๒๖ ให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้บริษัททราบ และให้บริษัทปิดประกาศการเลิกสาขา สาขาย่อย หรือสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้ในที่เปิดเผยโดยชัดเจนและเห็นได้ง่าย ณ สำนักงานสาขาแห่งนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่เลิกสาขา 

           หมวด ๕
 บทเฉพาะกาล 
      ข้อ ๒๘ ให้ถือว่าบรรดาสาขา สาขาย่อย และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับเป็นสาขา สาขาย่อย และสาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้
      ข้อ ๒๙ คำขออนุญาตต่างๆ ที่ได้ยื่นไว้ต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้ถือว่าเป็นคำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑
(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)
รองปลัดกระทรวงการคลังการคลัง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : -
วันที่ประกาศ : ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ผู้ลงนาม : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการคลังประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : เมื่อจะทำการเปิดสาขา ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือเลิกสำนักงานสาขา
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๘๔, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  6
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๖ มาตรา ๓    
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 6 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ / Licensing
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :