• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน พ.ศ.๒๕๕๒  
 
   
  เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน พ.ศ.๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้
      ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน พ.ศ. ๒๕๕๒
      ข้อ ๒  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
      ข้อ ๓  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
      ข้อ ๔  หลักทรัพย์อย่างอื่นของบริษัทที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนนอกจากเงินสดพันธบัตรรัฐบาลไทย มีดังต่อไปนี้
           ๔.๑ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
           ๔.๒ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือสมุดคู่ฝากประเภทประจำที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ซึ่งธนาคารในประเทศออกให้แก่บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานในการฝากเงินของบริษัท
           ๔.๓ ตั๋วเงินคลังของกระทรวงการคลัง 
           ๔.๔ พันธบัตรขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
           ๔.๕ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีระยะเวลาการใช้เงินตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปที่องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ ธนาคารในประเทศ เป็นผู้สั่งจ่ายหรือเป็นผู้ออก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : ยกเลิกประกาศกระทรวงพานิชย์ เรื่องหลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน ลง ๕ ก.ค.๒๕๓๘
วันที่ประกาศ : ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  6
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๙ มาตรา ๓    
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 6 การให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ / Licensing
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :