• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชาการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนัก คณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
 
 
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชาการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนัก คณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชาการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนัก คณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนจึงออกประกาศไว้ดังนี้
     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป
     ข้อ ๓ กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร หรือวิชา ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามมาตรา ๗๘/๓(๑)
          ๓.๑ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือ
          ๓.๒ สอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสอบผ่านวิชาอื่นที่มีเนื้อหาวิชาดังต่อไปนี้อีกอย่างน้อย ๓ เนื้อหาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
               (๑) ทฤษฎีความเสี่ยง หรือ ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย
               (๒) วิธีทางสถิติประยุกต์ หรือ สถิติเพื่อการประกันภัย
               (๓) ทฤษฎีดอกเบี้ย หรือ คณิตศาสตร์การเงิน
               (๔) ทฤษฎีความน่าจะเป็น
               (๕) ทฤษฎีความน่าเชื่อและการแจกแจงความสูญเสีย
               (๖) การบัญชีการเงิน
     ข้อ ๔ กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยตามมาตรา ๗๘/๓(๑)
               (๑) กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย หรือ
               (๒) คำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
               (๓) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของธุรกิจประกันภัย
     ข้อ ๕ กำหนดให้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามมาตรา ๗๘/๓(๒)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
นางจันทรา บูรณฤกษ์
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายทะเบียน
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : -
วันที่ประกาศ : ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๘/๓      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 7 ความเหมาะสมของบุคลากร / Suitability of persons
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :