• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๑  
 
 
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๑
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘/๒ และมาตรา ๗๘/๕ แห่งพระราชบัญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศไว้ ดังนี้
     ข้อที่ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า” ประกาศณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่อใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
     ข้อที่ ๒ ประกาศนี้ห้ใช้บังคับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
     ข้อที่ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          ๓.๑ สำเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามหลักสูตรหรือวิชาที่นายทะเบียนประกาศกำหนดจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และปฎิบติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทายทะเบียนประกาศกำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
          ๓.๒ เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
     ข้อที่ ๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคิตศาสตร์ประกันภัยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
          ๔.๑เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือความผิดเนื่องจากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนหรือความผิดฐานที่เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยผู้ทำคำรับรองรายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือจัดทายงานหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานหรือเอกสารเท็จ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ห้าปีก่อนวันขอใบอนุญาต
          ๔.๒ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม้สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
          ๔.๓ เป็นบุคคลล้มละลาย
          ๔.๔ อยู่ในระหว่างถูกพักใช้บอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
          ๔.๕ เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขรับใบอนุญาต
     ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้ยื่นคำขอรับใบอนุยาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยต่อนายทะเยน ตสมแบบคำขอรับใบอนุญาตพร้อมหลักฐานที่นายทะเบียนกำหนด
     ข้อที่ ๖ ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
     ข้อ ๗ ผู้ได้รับใบอนุยาตเป็นนักคณิตศาสต์ ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาจต่อนายทะเบียน ตามแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตที่นายทะเบียนกำหนด ยในกำหนดสองเดือนก่อนใบสิ้นอายุ
เมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึงแล้วให้ถือว่า ผู้ยื่นคำขออยู่ในฐานนะผู้ได้รับอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : -
วันที่ประกาศ : ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ผู้ลงนาม : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๑๐๘/๑, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๘/๒ มาตรา ๗๘/๕    
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 7 ความเหมาะสมของบุคลากร / Suitability of persons
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :