• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น พ.ศ.๒๕๕๑
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔(๔) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้
     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยกเว้นให้บุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยไปเป็นกรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผูมีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑”
     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     ข้อ ๓ บุคคลประกันวินาศัยอื่นนั้น ต้องเป็นบริษัทดังต่อไปนี้
          ๓.๑ บริษัทประกันวินาศภัยอื่นนั้น ต้องเป็นบริษัทดังต่อไปนี้
               ๓.๑.๑ บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะการประกันภัยต่อหรือ
               ๓.๑.๒ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หรือ
               ๓.๑.๓ บริษัทที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ควบเข้ากับบริษัท หรือโอนกิจการหรือรับโอนกิจการ รวมทั้งการซื้อหุ้นของบริษทประกันวินาศภัยอื่น เพื่อการรวมกิจการหรือรับโอนกิจการกับบริษัท
          ๓.๒ บริษัทที่บุคคลนั้นเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัท ต้องอุญาตหรือให้ความยินยอมให้บุคคลนั้นไปเป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทประกันวินาศภัยอื่นนั้นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑
นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๘๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :

บทเฉพาะกาลตามพรบ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖๑ กำหนดให้บริษัทดำเนินการให้มีกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้ซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัทมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา ๓๔ แห่ง พรบ. วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๔      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 7 ความเหมาะสมของบุคลากร / Suitability of persons
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :