• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๑  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๑
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความแห่งมาตรา ๓๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้

     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๑”

     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

     ข้อ ๓ ในประกาศนี้
          “นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
          “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยในราชอาณาจักร
          “นายหน้าประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้น
          “ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท
          “การประกันภัยรถยนต์” หมายความว่า การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

     ข้อ ๔ การเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
          การเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยประเภทอื่น ให้บริษัทปฎิบัติตามประกาศนายทะเบียนว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย ซึ่งออกตามกฏหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่มีอยู่เดิม

     ข้อ ๕ บริษัทต้องจัดทำแนวปฏิบัติในการเก็บเบี้ยประกันภัยของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องกำหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
          ๕.๑ นโยบายการเก็บเบี้ยประกันภัย
          ๕.๒ นโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยที่บริษัทอาจไม่ได้รับชำระ
          ๕.๓ ช่องทางรับเบี้ยประกันภัย
          ๕.๔ วิธีการแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัย
          ๕.๕ การแต่งตั้งตัวแทนประกันวินาศภัย การมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่พนักงานบริษัทหรือนายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท
          ๕.๖ หลักประกันที่บริษัทจะเรียกจากตัวแทนประกันวินาศภัย หรือผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือให้เก็บเบี้ยประกันภัยในนามริษัท
          ๕.๗ วิธีรับส่งเอกสาร รวมถึงเอกสารทางการเงิน ระหว่างบริษัทกับผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ
          ๕.๘ วิธีการควบคุมให้ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือเก็บเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท นำส่งหรือออกเอกสารการรับเงินของบริษัทให้แก่ผู้เอาประกันภัย
          ให้บริษัทแจ้งแนวปฎิบัติในการเก็บเบี้ยประกันภัยให้นายทะเบียนทราบภายในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง
          แนวปฏิบัติในการเก็บเบี้ยประกันภัยต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดตามประกาศนี้

     ข้อ ๖ การเก็บบี้ยประกันภัยในนามบริษัทให้กระทำได้โดย
          (๑) ตัวแทนประกันวินาศภัยของบรัท
          (๒) นายหน้าประกันวินาศภัยที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากริษัท
          (๓) พนักงานบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัท
          ในกรณีผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่พนักงานบริษัท หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ที่มิได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากบริษัทให้รับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท หรือบุคคลหรือนิติบุคคลใด ที่บริษัทยอมรับการกระทำของบุคคลดังกล่าวโดยมอบกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารใดๆที่แสดงการรับประกันภัยของบริษัท ให้ถือว่าบริษัทได้ชำระเบี้ยประกันภัยโดยถูกต้องแล้ว
           ความในวรรคสองไม่เป็นเหตุให้บุคคลที่เกี่ยวข้องพ้นความผิดตามที่กฏหมายกำหนด

     ข้อ ๗ บริษัทต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัย
          ในกรณีที่มีการรับเบี้ยประกันภัยโดยผ้รับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทตามข้อ ๖ บริษัทะต้องดำเนินการให้ผู้รับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทออกเอกสารการรับเงินของบริษัททุกครั้ง

     ข้อ ๘ บริษัทจะรับชำระเบี้ยประกันภัยที่เป็นตั๋วเงินได้ต่อเมื่อตั๋วเงินนั้นเป็นตั๋วเงินซึ่งพึงชำระเงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น และบริษัทต้องเรียกเก็บเงินตามตั๋วเงินภายในสามวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับตั๋วเงินนั้น

     ข้อ ๙ เมื่อบริษัท หรือผู้ชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทตามข้อ ๖ ได้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัย ให้ถือว่าสัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับ
          ทั้งนี้ ให้บริษัทเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยและรับชำระเบี้ยประกันภัยจากผู้ขอเอาประกันภัยให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนทำสัญญาประกันภัยหรือก่อนสัญญาประกันภัยเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง

     ข้อ ๑๐ ในกรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย ให้มีสิทธิชำระเบี้ยประกันภัยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับหรือเริ่มต้นมีผลคุ้มครอง

     ข้อ ๑๑ ให้บริษัทจัดการให้ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทตามข้อ ๖ ส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับในรอบสิบห้าวันปฏิทินให้แก่บริษัทภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นรอบ ทั้งนี้บริษัทจะกำหนดรอบสิบห้าวันปฎิทินของผู้รับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทแต่ละรายเป็นวันใดก็ได้
          การส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทตามวรรคแรก ต้องเป็นเงินสดหรือตั๋วเงินตามที่กำหนดในข้อ ๘

     ข้อ ๑๒ ให้บริษัทจัดทำสมุดทะเบียนควบคุมการเก็บเบี้ยประกันภัยเพื่อให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยในสมุดทะเบียนให้มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
          ๑๒.๑ รายชื่อและรอบระยะเวลาการส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทของผู้รับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทตามข้อ ๖ แต่ละราย
          ๑๒.๒ เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้เพื่อแสดงการรรับประกันภัยของบริษัท
          ๑๒.๓ จำนวนเบี้ยประกันภัยค้างรับจากผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฏหมาย และจำนวนเงินเบี้ประกันภัยค้างรับจากผู้รับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทตามข้อ ๖
          ๑๒.๔ อายุหนี้ของเบี้ยประกันภัยค้างรับตาม ๑๒.๓

     ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้รับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทตามข้อ ๖ ไม่ส่งเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทภายในกำหนดในประกาศนี้ ให้สัญญาประกันภัยยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป แต่ให้บริษัทบอกเลิกหรือระงับการตั้งหรือมอบหมายหรือการมอบอำนาจให้บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับชำระเบี้ยประกันภัยนั้นเสีย จนกว่าบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะส่งเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำระให้แก่บริษัทจนครบจำนวน หากบริษัทยังคงให้ผู้รับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทนั้นเป็นผู้ชักชวน ชี้ช่อง จัดการ หรือ รับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทต่อไป จะถือว่าบริษัทมีการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค.๒๕๕๑

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : ประกาศเรื่องการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
วันที่ประกาศ : ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : เริ่มปฎิบัติวันที่๑ ม.ค.๕๒ และปฎิบัติทุกครั้งที่จะออกกรมธรรม์และที่ได้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๘๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  10
หมายเหตุ :

เสมือนให้ยกเลิกประกาศเรื่องการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก cash before cover และควบคุมการนำส่งเบี้ยประกันภัยที่ตัวแทนประกันวินาศภัยและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือให้เก็บเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๗      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 10 การควบคุมภายใน / Internal control
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :