• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องกำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องกำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องกำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

             ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย พศ. ๒๕๕๑"

             ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

             ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พศ. ๒๕๔๙

             ข้อ ๔ ให้แบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัยต้องมีรายการอย่างน้อยตามแบบดังนี้
                       (๑) สมุดทะเบียนการรับประกันวินาศภัย แบบ ทบ.๑
                       (๒) สมุดทะเบียนการรับประกันภัยรถโดยข้อบังคับของกฏหมาย แบบ ทบ.๑.๑
                       (๓) สมุดทะเบียนการรับประกันภัยรถโดยความสมัครใจ แบบ ทบ.๑.๒
                       (๔) สมุดทะเบียนการรับประกันภัยสำหรับโครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร แบบ ทบ.๑.๓
                       (๕) สมุดทะเบียนสลักหลังกรมธรรม์ประกันวินาศภัย แบบ ทบ.๑.๔
                       (๖) สมุดทะเบียนการรับประกันภัยต่อเฉพาะรายในประเทศ แบบ ทบ.๒.๑
                       (๗) สมุดทะเบียนการรับประกันภัยต่อเฉพาะรายต่างประเทศ แบบ ทบ.๒.๒
                       (๘) สมุดทะเบียนสลักหลังกรมธรรม์รับประกันภัยต่อเฉพาะราย แบบ ทบ.๒.๓
                       (๙) สมุดทะเบียนการเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายในประเทศ แบบ ทบ.๒.๔
                       (๑๐) สมุดทะเบียนการเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายต่างประเทศ แบบ ทบ.๒.๕
                       (๑๑) สมุดทะเบียนจัดสรรการเอาประกันภัยต่อประเภทอัคคีภัย แบบ ทบ.๒.๖
                       (๑๒) สมุดทะเบียนจัดสรรการเอาประกันภัยต่อประเภทภัยทางทะเลและขนส่ง แบบ ทบ.๒.๗
                       (๑๓) สมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทน แบบ ทบ.๓
                       (๑๔) สมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทนรถโดยข้อบังคับของกฎหมาย แบบ ทบ.๓.๑
                       (๑๕) สมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทนรถโดยความสมัครใจ แบบ ทบ.๓.๒
                       (๑๖) สมุดทะเบียนค่าสินไหมทดแทนสำหรับโครงการประกันภัยอุบัติเหตุเอื้ออาทร แบบ ทบ.๓.๓

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : ประกาศนายทะเบียนเรื่องกำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย ลง ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙
วันที่ประกาศ : ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : เมื่อมีการทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทประกันวินาศภัย
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๓,มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  12
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔๔      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :