• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ.๒๕๕๑  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ.๒๕๕๑
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้


      ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียนว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ.๒๕๕๑”


      ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นไป


      ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
                (๑) คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๐/๒๕๔๘ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘
                (๒) คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๐/๒๕๔๘ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙


      ข้อ ๔ ในประกาศนี้
           “บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามความหมายที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
            “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
           “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
           “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


      ข้อ ๕ ให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทในรูปสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่สำนักงานกำหนดไว้ ทั้งนี้ตามแบบรายงานที่แนบท้ายประกาศนี้
           การยื่นรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการ ผ่านสำนักงานประจำทุกรอบเตือน ภายในสิ้นเดือนถัดไป ยกเว้นรายละเอียดประกอบรายงานดังต่อไปนี้ ให้บริษัทยื่นเป็นรายไตรมาส
                (๑) รายงานทุนเรือนหุ้น ตามแบบและรายการ ว ๐๒๐๐
                (๒) รายงานเงินให้กู้ยืม ตามแบบและรายการ ว๓๕๒๑ ว๓๕๒๒ ว๓๕๒๓ ว๓๓๕๓๐ ว๓๕๔๐ ว๓๕๕๐ และ ว๓๕๗๐
                (๓) รายงานเงินลงทุนให้เช่าซื้อรถ ตามแบบและรายการ ว๓๖๑๐
                (๔) รายงานเงินลงทุนให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง ตามแบบและรายการ ว๓๖๒๐
                (๕) รายงานที่ทำการ อสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ดำเนินงาน ตามแบบและรายการ    ว๕๑๐๐ ว๕๒๐๐ และ ว๕๓๐๐
                (๖) รายงานเงินค้างรับ เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ตามแบบและรายการ    ว๔๒๐๐ และ ว๔๒๑๐
           การยื่นรายงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง หากข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าบริษัทมิได้ยื่นรายงาน
           ในกรณีที่รายงานตามวรรคหนึ่งที่บริษัทยื่นมาไม่ถูกต้อง หรือไม่มีรายการครบถ้วนคณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด


      ข้อ ๖ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ บริษัทอาจร้องขอขยายเวลาต่อเลขาธิการก่อนสิ้นสุดระยะเวลานั้นได้ โดยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นด้วย หากเลขาธิการเห็นสมควรจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาก็ได้ แต่ทั้งนี้บริษัทจะต้องยื่นรายงานในรูปกระดาษ (Hard Copy) จำนวน ๒ ชุด มาพร้อมกับการร้องขอขยายระยะเวลาด้วย


      ข้อ ๗ ในการประเมินราคา ให้บริษัทประเมินราคาตามประกาศว่าด้วย การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัยที่ใช้บังคับในขณะยื่นรายงาน


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๐/๒๕๔๖ เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และกิจการของบริษัทลง ๑๔ ธ.ค.๒๕๔๘ และคำสั่งนายทะเบียนที่ ๔/๒๕๔๙ เรื่องให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท (ฉบับที่ ๒)
วันที่ประกาศ : ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๓, มาตรา ๑๐๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  12
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔๙      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :