• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๕/๒๕๕๑ เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๕/๒๕๕๑ เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๕/๒๕๕๑ เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทเบียนจึงออกคำสั่ง ไว้ดังนี้
    ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๕/๒๕๕๑ เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ”
    ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้บังคับให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
    ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๖/๒๕๔๙ เรื่อง ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
    ข้อ ๔ ในคำสั่งนี้
        “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนตามกฏหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
        “นายหน้าประกันวินาศภัย” หมายความว่า นิติบุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท โดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้น
        “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ ตามกฏหมายว่าด้วยสถาบันธุรกิจการเงิน รวมถึงธนาคารที่มีกฏหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นที่ประกอบธุรกิจภายในราชอาณาจักร
    ข้อ ๕ ให้นายหน้าประกันวินาศภัย ยกเว้นประเภทธนาคารยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจจำนวน ๒ ชุด ตามแบบงบการเงินที่อธิการบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า   โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดตามพระราชบัญญ้ติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ และแบบ รปว.๑ ท้ายประกาศนี้ ต่อนายทะเบียนภายในห้าเดือนนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี
            นายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทธนาคารให้ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตามแบบรายงานรายได้และรายจ่ายเฉพาะธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยจำนวน ๒ ชุด ตามแบบ รปว.๒ ท้ายประกาศนี้ ต่อนายทะเบียนภายในห้าเดือนนับแตวันสิ้นปีบัญชี
    ข้อ ๖ ให้นายหน้าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตามแบบ
รายงานการจัดให้มีการประกันภัยโดยตรง จำนวน ๒ ชุด ตามแบบ นปว.๑ ท้ายประกาศนี้ ต่อนายทะเบียนทุกรอบเดือน ภายในสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ตั้งแต่รอบเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นไป
    ข้อ ๗ ให้นายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทที่ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยต่อยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตามแบบรายงานการจัดให้มีการประกันภัยต่อ จำนวน ๒ ชุด ตามแบบ นปว.๒ ท้ายประกาศนี้ ต่อนายทะเบียนทุกรอบไตรมาส ภายในสิ้นไตรมาสถัดไป ทั้งนี้ตั้งแต่รอบไตรมาสแรกของปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นไป
    ข้อ ๘ ให้นายหน้าประกันวินาศภัยจัดส่งรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและในรูปกระดาษ (Hard copy) ที่บันทึกข้อมูลถูกต้องตรงกันตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยในการจัดส่งรายงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น หากข้อมูลเบื้องต้นไม่ผ่านการ
ตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กำหนดไว้ ให้ถือว่านายหน้าประกันวินาศภัยยังไม่จัดส่งรายงานให้แก่นายทะเบียน
    ข้อ ๙ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ หากนายหน้าประกันวินาศภัยรายใดไม่สามารถจัดส่งรายงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๘ ได้ ให้นายหน้าประกันวินาศภัยส่งเฉพาะรายงานตามข้อ ๘ ในรูปกระดาษ (Hard copy) อย่างเดียวก็ได้

                                                                                   สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
                                                                                              นางจันทรา บูรณฤกษ์
                                                                                             เลขาธิการนายทะเบียน
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๖/๒๕๔๙ ลง ๒๕ ก.ย.๔๙
วันที่ประกาศ : ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : เมื่อนิติบุคคลทำธุรกิจนายหน้า
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๑๐๕, มาตรา ๑๐๖, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  12
หมายเหตุ :

ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๕๒ ถึง ๓๑ ม.ค.๕๒ หากนายหน้าไม่สามารถส่งรายงานในรูปของสื่ออีเล็คทรอนิคได้ให้ส่งเฉพาะรายงานในรูปแบบกระดาษเพียงอย่างเดียวได้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๕      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 12 การรายงานต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและการตรวจสอบ / Reporting to supervisors and off-site monitoring
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :