• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

     เพื่อการกำกับบริษัทประกันวินาศภัย และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนอันเนื่องจากฐานะหรือการดำเนินการของบริษัท อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ นายทะเบียนจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
      ข้อ ๑. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
      ข้อ ๒. นายทะเบียนจะขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อมีคำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เมื่อปรากฏหลักฐานว่าบริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นต้นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน ดังเช่นในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
            (๑) บริษัทมีเงินกองทุนน้อยกว่าร้อยละสิบของเบี้ยประกันภัยสุทธิที่ได้รับทั้งหมด สำหรับปีปฏิทินที่ล่วงแล้ว
            (๒) บริษัทมีเงินกองทุนน้อยกว่าสามสิบล้านบาท
            (๓) บริษัทไม่ยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประจำเดือนสามรอบเดือนติดต่อกัน
      ข้อ ๓. การสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยป็นการชั่วคราว ไม่เกินกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้
            (๑) หกเดือน สำหรับกรณีตามข้อ ๒ (๑) หรือ (๒)
            (๒) สามเดือน สำหรับกรณีตามข้อ ๒ (๓) แต่ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าสิบวันทำการ
            หากในระหว่างการหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว หรือพ้นระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนดตามข้อ ๓ แล้ว บริษัทไม่อาจแก้ไขฐานะหรือการดำเนินกรตามข้อ ๒ (๑) (๒) หรือ (๓) นายทะเบียนจะเสนอคววามเห็นต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นต้นของกฏหมายต่อไป
      ข้อ ๔. นอกจากการดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศนี้ นายทะเบียน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือรัฐมนตรี อาจมีมาตรการเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้บริษัทมีฐานะหรือดำเนินการไม่อยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน อีกก็ได้
      ข้อ ๕. ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกรณีที่นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีได้สั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐

นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : -
วันที่ประกาศ : ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐
วันที่มีผลบังคับ : ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์)เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : เมื่อเงินกองทุนไม่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่คปภ. ประกาศกำหนด และบริษัทไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา ๒๗/๕ ของพรบ ประกันวินาศภัย ๒๕๓๕ และ ฉบับแก้ไข ๒๕๕๑ ได้
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๘๘, มาตรา ๑๐๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

(๑) เพิ่มเหตุตามมาตรา ๒๗/๗
(๒) เปลี่ยนเนื้อหาจากความเห็นชอบของ "คณะรัฐมนตรี" เป็น "คณะกรรมการ"
(๓) การเพิ่มทุน ลดทุนให้เป็นไปตามมาตรา ๒๗ วรรค ๒ และ ม.๒๗/๒
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๒ วรรค ๔ โดยตัดมาตรา ๑๒๒๐ มาตรา ๑๒๒๔ มาตรา ๑๒๒๕ มาตรา ๑๒๒๖ แห่งปพพ. ออก

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๒      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 15 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าแทรกแซง / Enforcement or sanctions
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :