• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๐/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๐/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๐/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนมีคำสั่ง ดังนี้
     ข้อ ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แก้ไขปรับปรุงแทน
แบบ ข้อความคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกยกเลิก"
     ข้อ ๒. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     ข้อ ๓. ให้ยกเลิกคำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับ ดังนี้
          (๑) คำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
          (๒) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
          (๓) คำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
     ข้อ ๔. ให้ใช้คำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งดังต่อไปนี้ แทนแบบที่ถูกยกเลิกตาม ข้อ ๓.
          (๑) คำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
          (๒) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
          (๓) คำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
               ส่วนแบบและข้อความของเงื่อนไข ข้อตกลงคุ้มครองแและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้อยู่กับคำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ ๓. ให้คงใช้กับคำขอเอาประกันภัยและตารางกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ ๔. ต่อไปได้

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑
นางจันทรา บูรณฤกษ์

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายทะเบียน

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : เมื้อต้องการอ้างอิง
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๐, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 19 การรับประกันภัย / Insurance activity
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :