• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไข ปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก  
 
 
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไข ปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไข ปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสองและมาตรา ๓๐ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนมีคำสั่ง ดังนี้
     ข้อ ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียน เรื่องให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่แก้ไขปรับปรุงแทนแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิก"
     ข้อ ๒. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วีนที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นไป
     ข้อ ๓. ให้ยกเลิกแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบและเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับ ดังนี้
          (๑) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
          (๒) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
          (๓) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถ
     ข้อ ๔. ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งเอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยที่แนบท้ายคำสั่งดังต่อไปนี้ แทนแบบที่ถูกยกเลิกตามข้อ ๓.
          (๑) กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
          (๒) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
          (๓) กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถ
    ข้อ ๕. ให้ยกเลิกพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเฉพาะในส่วนของข้อบังคับทั่วไปและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย
    ข้อ ๖. ให้ใช้ข้อบังคับทั่่วไปของพิกัดอัตราเบี้ยประกันรถยนต์ พิกัดอัตราเบี้ยประกัยภัยรถยนต์กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก และพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยที่แนบท้ายคำสั่งนี้แทนที่ถูกยกเลิกตาม ข้อ ๕. 
               

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
นางจันทรา บูรณฤกษ์

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : ๑. ยกเลิแบบข้อความกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้บังคับอยู่ก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับ ๒. ยกเลิกพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเฉพาะในส่วนของข้อบังคับทั่วไปและพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย
วันที่ประกาศ : ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : เมื่อต้องการใช้งานจริง
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๐, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 19 การรับประกันภัย / Insurance activity
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :