• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๑/๒๕๕๒ เรื่องให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้แก้ไขข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๑/๒๕๕๒ เรื่องให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้แก้ไขข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๑/๒๕๕๒ เรื่องให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้แก้ไขข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังนี้
     ข้อ ๑. คำสั่งนี้เรียกว่า คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๑/๒๕๕๒ เรื่อง ให้ใช้คู่มือตีความกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และให้แก้ไขข้อความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
     ข้อ ๒. คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     ข้อ ๓. ให้ยกเลิกคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และคุ่มือตีความกรมธรรม์คุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถที่ใช้อยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับ
     ข้อ ๔. ให้กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีความหมายและเจตนารมณ์ ตามที่ปรากฎในคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่แนบท้ายคำสั่งนี้
     ข้อ ๕. ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ หมวดเงื่อนไขทั่วไป ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มรองผู้ประสบภัยจากรถ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
          "ข้อ ๓. การยกเว้นทั่วไป"
          กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มรองความเสียหายหรือความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
               ๓.๑ สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบ หรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม)
               ๓.๒ สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฎ การปฎิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหารหรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความ วุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
               ๓.๓ วัตถุอาวุธปรมาณู
               ๓.๔ การแตกต่างของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณู หรือจากกากปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื่้อเพลิงปรมาณูและสำหรับจุดประสงค์ของข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกแยกปรมาณู ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวของมันเอง

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
นางจันทรา บูรณฤกษ์

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายทะเบียน

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : เมื่อต้องการอ้างอิง
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๐, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 19 การรับประกันภัย / Insurance activity
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :