• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดจำนวน ชนิด วิธีการและเงื่อนไขการดำรงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยของสาขาบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ พศ ๒๕๕๑  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดจำนวน ชนิด วิธีการและเงื่อนไขการดำรงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยของสาขาบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ พศ ๒๕๕๑
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดจำนวน ชนิด วิธีการและเงื่อนไขการดำรงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทยของสาขาบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ พศ ๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกประกาศ ไว้ดังนี้
         ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดจำนวน ชนิด วิธีการและเงื่อนไขในการดำรงทรัพย์สินไว้ในประเทศไทย ของสาขาบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑”
         ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
         ข้อ ๓ ในประกาศนี้
         “ธนาคาร” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจังตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศและสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์
        “บริษัทเงินทุน” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินทุน
         ข้อ ๔ ทรัพย์สินที่ต้องดำรงไว้ในประเทศไทย ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินกองทุนที่บริษัทต้องดำรงไว้ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         ข้อ ๕ ทรัพย์สินที่ต้องดำรงไว้ในประเทศไทย ตามข้อ ๔ ต้องเป็นไปตามชนิด วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
              (๑) เงินสดวางไว้กับนายทะเบียน
              (๒) ตั๋วเงินคลังของกระทรวงการคลัง
              (๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
              (๔) เงินฝากประเภทฝากประจำไว้กับธนาคารหรือเงินฝากที่ฝากไว้กับบริษัทเงินทุน
              (๕) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้สั่งจ่ายหรือเป็นผู้ออก
              (๖) พันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์กรหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 
              (๗) อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจหรือสำหรับใช้เพื่อสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินร้อยละสี่สิบของทรัพย์สินที่ต้องดำรงไว้ในประเทศไทย
        ข้อ ๖ ทรัพย์สินที่บริษัทต้องดำรงไว้ในประเทศไทยตามข้อ ๕ ต้องปราศจากภาระผูกพัน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : -
วันที่ประกาศ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๘๔, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
2     เลขที่ ICP :  4
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 4 กระบวนการการกำกับดูแล / Supervisory process
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :