• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยและการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยและการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยและการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗/๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้

     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยและการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑”

     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
     ข้อ ๓ ในประกาศนี้
          “บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          “สถาบันการเงิน” หมายความว่า
          (๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
          (๒) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
          (๓) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
          (๔) สถานบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
          (๕) บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
          สถาบันการเงินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ต้องได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
          “หุ้น” หมายความรวมถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ (DR) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์อื่น ตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
          “หุ้นกู้” หมายความรวมถึง หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นกู้ (DR) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อื่น ตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
          “หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
           "ตั๋วแลกเงิน" หมายความว่า ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
          “สลากออมทรัพย์” หมายความว่า สลากระดมเงินออมที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น มีการจ่ายผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด และมีสิทธิได้รับเงินรางวัลเป็นงวดๆ
          “เงินสำรอง” หมายความว่า เงินสำรองตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          “หนี้สินและภาระผูกพัน” หมายความว่า ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย หนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยค้างจ่ายที่ยังไม่ได้รวมไว้ในเงินสำรอง
          “สินทรัพย์หนุนหลัง” หมายความว่า สินทรัพย์ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงเงินสด เงินฝากกระแสรายวัน รายได้จากการลงทุนค้างรับและลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดสรรสำหรับเงินสำรอง หนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย โดยให้หมายความรวมถึงส่วนที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” หมายความว่า ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจากพันธบัตร หุ้นกู้ ตั๋วเงิน เงินฝากธนาคาร และเงินปันผลค้างรับจากหุ้นและหน่วยลงทุนไม่เกิน ๔๕ วัน นับจากวันที่ประกาศจ่าย
          “ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์” หมายความว่า รายได้ค้างรับจากการขายหลักทรัพย์ไม่เกิน ๕ วันทำการนับจากวันที่ขาย
     ข้อ ๔ ให้บริษัทจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนเงินสำรองและจำนวนหนี้สินและภาระผูกพันรวมกัน และดำรงไว้ตลอดเวลาจนถึงวันที่ต้องจัดสรรและดำรงสินทรัพย์หนุนหลังในงวดถัดไป
          ห้ามนำสินทรัพย์ตามวรรคหนึ่งไปก่อภาระผูกพัน เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
          ๔.๑ การซื้อขายหรือมีฐานะอนุพันธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
          ๔.๒ การทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
          ๔.๓ การทำธุรกรรมซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน
          ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ ๔.๒ และ ๔.๓ ให้นับสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นสินทรัพย์บริษัทตามมาตรฐานการบัญชีเท่านั้น 
          การจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังตามวรรคหนึ่ง ให้ถือราคาประเมินสินทรัพย์และหนี้สินตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และให้ใช้จำนวนที่มีอยู่ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
          ให้บริษัทแสดงชื่อ ประเภทและจำนวนสินทรัพย์หนุนหลังในรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประจำเดือนที่บริษัทต้องส่งให้นายทะเบียน
     ข้อ ๕ ให้บริษัทฝากสินทรัพย์หนุนหลังดังต่อไปนี้กับสถาบันการเงิน
          ๕.๑ สมุดเงินฝากของธนาคาร ใบรับฝากเงินของธนาคาร หรือบัตรเงินฝากของธนาคาร
          ๕.๒ พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตั๋วเงินคลัง
          ๕.๓ พันธบัตร หรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
          ๕.๔ บัตรเงินฝากของบริษัทเงินทุน
          ๕.๕ ตั๋วเงิน
          ๕.๖ หุ้น หุ้นกู้ ของบริษัทจำกัดหรือหน่วยลงทุน
          ๕.๗ สลากออมทรัพย์
          ๕.๘ สินทรัพย์หนุนหลังที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ลงทุนนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          ๕.๙ สินทรัพย์หนุนหลังอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนด
               สินทรัพย์หนุนหลังตามวรรคหนึ่งไม่รวมส่วนที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย เงินสด และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่บริษัทใช้สำหรับบริหารสภาพคล่องของกิจการ โดยเงินสดและเงินฝากธนาคารดังกล่าวต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ ๕ ของจำนวนสินทรัพย์หนุนหลังของบริษัท
               การฝากสินทรัพย์หนุนหลังตาม ๕.๘ ไว้กับสถาบันการเงิน ตัวแทนรับฝากสินทรัพย์ในต่างประเทศของสถาบันการเงินต้องเป็นผู้ที่สามารถประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากสินทรัพย์ได้โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่บริษัทได้ลงทุนไว้ หรือโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่ตัวแทนรับฝากสินทรัพย์ตั้งอยู่
     ข้อ ๖. ในสัญญาว่าจ้างสถาบันการเงินให้เก็บรักษาสินทรัพย์หนุนหลังตามข้อ ๕ บริษัทต้องรับรองว่าสินทรัพย์หนุนหลังนั้นปราศจากภาระผูกพัน เว้นแต่ส่วนที่อนุญาตให้ก่อภาระผูกพันได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ วรรคสอง และยินยอมให้สถาบันการเงินแต่ผู้เดียวกระทำการใดๆ อันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิของบริษัทในสินทรัพย์หนุนหลังนั้นตามคำสั่งของบริษัท และบริษัทต้องแจ้งให้สถาบันการเงินทราบถึงการกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์หนุนหลังนั้น โดยบริษัทกระทำการเองหรือมีบุคคลอื่นที่มิใช่สถาบันการเงินที่บริษัทว่าจ้างกระทำการ
          สัญญาว่าจ้างสถาบันการเงินต้องระบุให้สถาบันการเงินกระทำการและงดเว้นการกระทำการ ดังนี้
          ๖.๑ สถาบันการเงินต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับฐานะสินทรัพย์หนุนหลังที่รับฝาก ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ใช้ราคาประเมินสินทรัพย์และหนี้สินตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือราคาตรา หรือราคาตลาดของสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามที่นายทะเบียนยอมรับ และจัดส่งให้นายทะเบียน ภายใน ๕ วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
               ๖.๑.๑ ชื่อ ประเภท จำนวนที่รับฝากและที่เบิกจ่าย
               ๖.๑.๒ ยอดคงเหลือ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
               ๖.๑.๓ ภาระผูกพันที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์
          ๖.๒ สถาบันการเงินต้องตอบข้อสอบถามของนายทะเบียนเกี่ยวกับรายงานตาม ๖.๑ และยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ของบริษัทที่ฝากไว้กับสถาบันการเงิน
          ๖.๓ สถาบันการเงินต้องเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสินทรัพย์ของบริษัทไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันจัดทำข้อมูลและเอกสารดังกล่าว เพื่อให้นายทะเบียนตรวจสอบได้หรือเพื่อจัดส่งให้นายทะเบียน เมื่อได้รับการร้องขอเป็นหนังสือ
          ๖.๔ สถาบันการเงินจะแต่งตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนของตนในการดูแลรักษาสินทรัพย์หนุนหลังมิได้ เว้นแต่เป็นสินทรัพย์หนุนหลังตาม ๕.๘ หรือการฝากหลักทรัพย์ของบริษัทไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
     ข้อ ๗ สินทรัพย์หนุนหลังนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๕. บริษัทจะเก็บรักษาไว้เองหรือฝากไว้กับสถาบันการเงินก็ได้ ในกรณีที่บริษัทเก็บรักษาสินทรัพย์หนุนหลังไว้เอง บริษัทต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
          ๗.๑ บริษัทต้องจัดระบบงานให้มีความพร้อมในการเก็บรักษาสินทรัพย์หนุนหลังไว้เองดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
               ๗.๑.๑ มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานเก็บรักษาสินทรัพย์หนุนหลังไว้เอง โดยบุคลาการดังกล่าวจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
               ๗.๑.๒ มีระบบการแยกสินทรัพย์หนุนหลังที่บริษัทเก็บรักษาไว้เองออกจากสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท และระบบการดูแล ระบบการเก็บรักษา ตลอดจนระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการนำสินทรัพย์หนุนหลังดังกล่าวไปใช้โดยทุจริต
               ๗.๑.๓ มีระบบการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สินทรัพย์หนุนหลังที่บริษัทเก็บรักษาไว้เอง ตลอดจนข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการควบคุมการรับจ่ายสินทรัพย์หนุนหลังดังกล่าว
               ๗.๑.๔ มีระบบการตรวจสอบและตรวจนับสินทรัพย์หนุนหลังที่บริษัทเก็บรักษาไว้เองเพื่อความถูกต้องครบถ้วน
               ๗.๑.๕ มีระบบการจัดทำบัญชีสินทรัพย์เพื่อแสดงรายการ จำนวน ตลอดจนการบันทึกรายการรับหรือจ่ายของสินทรัพย์หนุนหลังที่บริษัทเก็บรักษาไว้เองในรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประจำเดือนที่บริษัทต้องส่งให้นายทะเบียน โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
                    ๑) ชื่อ ประเภท จำนวน และการเบิกจ่าย
                    ๒) ยอดคงเหลือ ณ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
               ๗.๑.๖ มีระบบการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์หนุนหลังที่บริษัทเก็บรักษาไว้เอง
               ๗.๑.๗ มีระบบอื่นใดที่แสดงถึงความพร้อมในการเก็บรักษาสินทรัพย์หนุนหลังไว้เองตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
          ๗.๒ ให้บริษัทแจ้งการจัดทำระบบงานและรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานตาม ๗.๑ ให้นายทะเบียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บสินทรัพย์หนุนหลังที่บริษัทเก็บรักษาไว้เอง บริษัทต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากนายทะเบียนไม่ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้รับแจ้งให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบงานได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบงานอย่างเร่งด่วน บริษัทอาจดำเนินการก่อนได้โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณา หากนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นควรแก้ไขจะแจ้งให้บริษัททราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัท

     ข้อ ๘ สินทรัพย์หนุนหลังส่วนที่บริษัทจัดสรรสำหรับเงินสำรอง ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทและเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้อยู่ภายใต้บังคับสัดส่วนและระยะเวลาการจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลัง ดังนี้
          ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้บริษัทจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสินทรัพย์หนุนหลังที่ต้องจัดสรรตามข้อ ๔
          ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้บริษัทจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของจำนวนสินทรัพย์หนุนหลังที่ต้องจัดสรรตามข้อ ๔
          ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ให้บริษัทจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนสินทรัพย์หนุนหลังที่ต้องจัดสรรตามข้อ ๔

     ข้อ ๙ การฝากสินทรัพย์หนุนหลังไว้กับสถาบันการเงินตามข้อ ๕ บริษัทต้องเริ่มฝากตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

     ข้อ ๑๐ ให้นำเงินสมทบค้างรับและลูกหนี้เงินทดรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มาใช้ในการจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๘๘, มาตรา ๘๙, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  20,21,22,23
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๗/๔    
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 21 การลงทุน / Investments
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :