• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่องเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ดังนี้
     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงินเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลประเภทธนาคารเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
     ข้อ ๔ ในประกาศนี้
          “สถาบันการเงิน” หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น
          “ธนาคารพาณิชย์” หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และหมายความรวมถึง ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
          “ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย” หมายถึง ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง
     ข้อ ๕ สถาบันการเงินที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามประกาศฉบับนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          ๕.๑ มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย
          ๕.๒ มีพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไม่น้อยกว่าห้าคน และในสาขาที่ทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องมีนายหน้าประกันวินาศภัยประจำสำนักงานไม่น้อยกว่าสาขาละสามคน เพื่อติดต่อกับประชาชนหรือให้คำชี้แจงต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
     ข้อ ๖ สถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ประสงค์จะเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
     ข้อ ๗ เมื่อได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจากนายทะเบียนแล้วให้ถือว่าสาขาของสถาบันการเงินนั้นเป็นสาขาในการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยด้วย
     ข้อ ๘ ในการดำเนินการนายหน้าประกันวินาศภัย สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
          ๘.๑ ต้องชี้ช่องหรือจัดการให้แก่เฉพาะลูกค้าสถาบันการเงินของตนเท่านั้น
          ๘.๒ ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเพิ่มลดสาขา หรือเปลี่ยนแปลงพนักงาน ลูกจ้าง ที่มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประจำสำนักงาน
          ๘.๓ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          ๘.๔ ห้ามมิให้ตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่นายหน้าประกันวินาศภัย หรือบุคคลผู้ที่มีอำนาจในการจัดการกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย
               ๘.๔.๑ เป็นบุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
               ๘.๔.๒ เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ทำการแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
               ๘.๔.๓ เป็นผู้จัดการ สมุห์บัญชีหรือพนักงานผู้ที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
               ๘.๔.๔ เป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดการของนิติบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
               ๘.๔.๕ เป็นบุคคลล้มละลาย
               ๘.๔.๖ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
               ๘.๔.๗ เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
               ๘.๔.๘ ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนขอรับใบอนุญาต
               ๘.๔.๙ เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนขอรับใบอนุญาต
     ข้อ ๙ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย และให้นายทะเบียนมีอำนาจไม่ออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต หรือระงับการให้ต่ออายุใบอนุญาตได้
     ข้อ ๑๐ ให้สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายประกันวินาศภัยอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๕.๒ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : ยกเลิกประกาศนายทะเบียนลง ๒๙ มิ.ย.๒๕๔๘ (น่าจะยกเลิกประกาศนายทะเบียนลง ๑๗ ก.ค.๔๐ ๒๘ ก.ย.๔๑ ไปก่อนแล้วด้วย)
วันที่ประกาศ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ก่อนเริ่มประกอบการในฐานะนายหน้าประเภทสถาบันการเงิน
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาหรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือระงับการต่ออายุใบอนุญาต

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๘ มาตรา ๓    
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :