• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จ สำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จ สำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จ สำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗(๗) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้

     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง อัตราค่าจ้าง หรือค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน อัตราค่าจ้าง หรือค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔
     ข้อ ๔ อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จ ที่จะต้องจ่ายให้กับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย อันเนื่องมาจากการกระทำการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือกระทำการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
     (๑) การประกันอัคคีภัย ไม่เกินร้อยละของจำนวนเบี้ยประกันภัย ตามระยะเวลาประกันภัย ดังต่อไปนี้
          ระยะเวลาประกันภัยหนึ่งปีถึงสามปี              ไม่เกินร้อยละยี่สิบสาม
          ระยะเวลาประกันภัยสี่ปีถึงเก้าปี                    ไม่เกินร้อยละยี่สิบ.
          ระยะเวลาประกันภัยสิบปีถึงสิบสี่ปี                ไม่เกินร้อยละสิบเจ็ด
          ระยะเวลาประกันภัยสิบห้าปีถึงสิบเก้าปี        ไม่เกินร้อยละสิบห้า
          ระยะเวลาประกันภัยยีสิบปีถึงยี่สิบห้าปี         ไม่เกินร้อยละสิบสาม
          ระยะเวลาประกันภัยยี่สิบหกปีถึงสามสิบปี    ไม่เกินร้อยละสิบสอง
     (๒) การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ไม่เกินร้อยละสิบสามของจำนวนเบี้ยประกันภัย
     (๓) การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่เกินร้อยละสิบแปดของจำนวนเบี้ยประกันภัย
     (๔) การประกันภัยรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ไม่เกินร้อยละสิบสองของจำนวนเบี้ยประกันภัย
     (๕) การประกันภัยอื่นนอกจาก (๑) (๒) (๓) (๔) ไม่เกินร้อยละสิบแปดของจำนวนเบี้ยประกันภัย
     (๖) อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) ไม่รวมถึงอัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จสำหรับการประกันภัยต่อ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : ยกเลิกประกาศนายทะเบียนเรื่อง อัตราค่าจ้างหรือค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ลง ๒๒ ม.ค.๒๕๔๔
วันที่ประกาศ : ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๘๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๗      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :