• หมวดกฏหมาย
 • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
 • ICP
 • ค้นหาตามหมวดอักษร
 • ค้นหาด้วยคำ
 • กฏหมายอื่น
 • รวมคำภิพากษาฎีกา
 • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
 • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การรอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การรอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การรอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
     ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยวินาศภัยสำหรับผู้ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑”
     ข้อ ๒. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้แต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นต้นไป
     ข้อ ๓. ในประกาศนี้
     “ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ทำการให้บุคคลทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัท
     “นายหน้าประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันวินาศภัยกับบริษัทโดยกระทำเพื่อป่าเหน็จเนื่องจากการนั้น
     “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
     “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
หมวดที่ ๑
หลักสูตรการอบรม

ส่วนที่๑
หลักสูตรและวิธีการ การอบรมเพื่อขอรับรอง หรือขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นตัวประกันวินาศภัย
     ข้อ ๔. ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ดังนี้
          ๔.๑ การขอรับอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศประกันภัยต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
  2. ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสำคัญของการประกันวินาศภัย (๒ ชั่วโมง)
  3. แนวทางการปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้าและการให้คำเนะนำด้านการประวินาศภัย(๑ชั่มโมง ๓๐ นาที)
  4. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ชั่วโมง ๓๐ นาที)
    

               ๔.๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังนี้     

  1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
  2. การจัดการพิจารณารับประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
  3. การจัดการเรียกร้องค่าสินค้าไหมทดแทนสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
  4. การบริการความเสี่ยง (๑ ชั่วโมง)
  5. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
  6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง)

          ๔.๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๒ อายุใบอนุญาต ๑ ปีต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า (๑ ชั่วโมง)
  2. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
  3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
  4. สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (๑ ชั่วโมง)
  5. ผลิตภันฑ์ประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
  6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง)

          ๔.๔ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี ครั้งแรก ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๑ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า(๑ ชั่วโมง)
  2. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
  3. การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย(๒ ชั่วโมง)
  4. การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
  5. การจัดการลงทุนของบริษัทประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
  6. การจัดการประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
  7. ผลิตภันฑ์ประกันภัยวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
  8. มาตรฐานการกับดูแลธุรกิจประกันภัย(Insurance Core Principles) กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (Internationaol Association of Insuranca Supervisors   : IAIS) (๑ ชั่วโมง)
  9. จรรยาบรรณและแนวที่ดีให้บริการ (๑ ชั่วโมง)
  10. การประมวลความรู้ (๑ ชั่วโมง)

     ทั้งนี้ ผู้ขอรับหรือขอต่ออายุเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตาม  ๔. ๔.๒ ๔.๓ หรือ ๔.๔ ต้องผ่านการอบรมวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอรับหรืออายุใบอนุญาตเป็นแทนประกันวินาสภัย ไม่เกิน ๑ ปี

ส่วนที่ ๒
หลักสูตรและวิธีการ การอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
     ข้อ ๕. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังนี้
          ๕.๑ การต่ออนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย  ครั้งที่ ๑ อายุ ใบอนุญาติ ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
  2. ภาพรวมธุรกิจประกันวินาศภัยและผลิตภันฑ์ประกันวินาศภัย (๔ ชั่วโมง)
  3. แนวทางปฏิ๐บัติในการขาย การลูกค้า การให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน (๓ ชั่วโมง)
  4. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง)

          ๕.๒ การต่ออายุใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๒ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
  2. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๓ ชั่วโมง)
  3. สถานการณฑ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต (๑ ชั่วโมง)
  4. การประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
  5. การพิจารณารับประกันภัย และการบริการบริหารความเสี่ยง (๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
  6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

          ๕.๓ การต่ออายุใบอนุญาติเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปีครั้งแรก ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับนายประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
  2. มาตรฐานการกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance Core Principles) โดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ (Internationaol Association of Insuranca Supervisors   : IAIS) และการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคมจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบริหารพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๒ ชั่วโมง)
  3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๓ ชั่วโมง)
  4. การจัดการพิจารณารับประกันภัยและประกันวินาศภัยอัตราเบี้ยประกัน (๑ ชั่วโมง)
  5. การประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
  6. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (๒ ชั่วโมง)

     ทั้งนั้น ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตาม ๕.๑ ๕.๒ หรือ ๕.๓ ต้องผ่านการอบรมวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไม่เกิน ๑ ปี

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรและวิธีการการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป
     ข้อ ๖. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป อายุใบอนุญาต ๕ ปี จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการประกันภัย หรือความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ซึ่งกำหนดและจัดโดยสถานบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ๗ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงกรณีตัวแทนประกันวินาศภัย และไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้สถานบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ๗ ต้องขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร และแผนการจัดอบรมจากสำนักงาน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือนก่อนการจัดอบรม
          ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จำนวนชั่วโมงการอบรมตามวรรคหนึ่ง ลดลงเหลือ ๑๕ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัย และ ๒๕ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย
          (๑) ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย สอบผ่านคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันวินาศภัย ที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ จากสถาบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ ๗
          (๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป จากสถานบันอุดมศึกษา หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ในสาขาการประกันภัย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี สถิติ กฎหมาย หรือเศรษฐศาสตร์
          (๓) เป็นวิทยากร ผู้บรรยายความรู้ หรือเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษ ในสถาบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ ๗
          (๔) เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือคณะทำงานของสถาบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ๗ และดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
          ทั้งนี้ กรณีตาม (๑) (๒) (๓) หรือ(๔) แต่ละกรณีสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งเว้นแต่เป็นคุณวุฒิคนละหลักสูตรในกรณี (๑) หรือสำเร็จการศึกษาคละสาขากันในกรณี (๒)
          ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ไม่เกิน ๕ ปี

หมวด ๒
สถาบัน สมาคม หรือองค์กร ที่จัดอบรม

     ข้อ ๗ การจัดอบรมตามข้อ ๔ ข้อ๕ ให้กระทำได้โดยสถาบัน สมาคม หรือองค์กร ดังต่อไปนี้
          (๑) สำนักงาน
          (๒) สถาบันประกันภัยไทย
          (๓) สถาบันอุดมศึกษา
          (๔) สมาคมประกันวินาศภัย
          (๕) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
          (๖) บริษัทประกันวินาศภัย
          (๗) สถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
          ให้สถาบัน สมาคม หรือองค์กร (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) ที่จัดอบมตามข้อ ๔ ข้อ ๕ แจ้งแผนการจัดอบรม และรายละเอียดหลักสูตรการอบรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ก่อนการจัดอบรมเพื่อให้สำนักงานให้ความเห็ฯชอบก่อน
          การจัดอบรมที่ไม่ได้รับความเห็นชองจากสำนักงานตามวรรคสอง ผู้เข้ารับการอบรมไม่ถือเป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร และวิธีการตามประกาศนี้
     ข้อ ๘ ให้สถาบัน สมาคม หรือองค์กรตามข้อ ๗ ออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ ให้แก่ผู้ผ่านการอบรม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวนำมายื่นต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณี

หมวด ๓
หนังสือรับรองการอบรม

     ข้อ ๙. กรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ไม่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน ๒ เดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยต้องขอรับใบอนุญาตใหม่
     หากยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ สำนักงานอนุญาตให้นำหนังสือรับรองการอบรมเดิมที่เคยใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตหรือการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยมาใช้ได้

     ข้อ ๑๐. ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัย ย้ายบริษัทต้นสังกัด และได้ยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันออกจากบริษัทเดิม อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมเดิมที่เคยใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตหรือการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมาใช้ได้

     ข้อ ๑๑. ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งบริษัท อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมเดิมที่เคยใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตหรือการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมาใช้ได้

หมวด ๔
บทเฉพาะกาล

     ข้อ ๑๒. ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ อนุโลมให้จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมสำหรับหลักสูตรตามข้อ ๖ ลดเหลือ ๖ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัย และ ๑๐ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
     (นางจันทรา บูรณฤกษ์)
      เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : เริ่มปฎิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๕๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยน แปลง
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๕      
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :