• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ วรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคสี่ มาตรา ๖๖ วรรคสี่ และมาตรา ๖๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียนจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

     ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร
เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย

     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

     ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
          ๓.๑ ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยทางธนาคารและระบบอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
          ๓.๒ ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และแบบเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙
          ๓.๓ ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยสำหรับนิติบุคคล ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

     ข้อ ๔ ในประกาศนี้
     “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
     “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
     “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
     “ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท
     “นายหน้าประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท โดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้น

     ข้อ ๕ ให้ใช้แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาตและเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ที่แนบท้ายประกาศนี้
          ๕.๑ คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๑
          ๕.๒ ใบอนุญาตตัวแแทนประกันวินาศภัย ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๒
          ๕.๓ หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๓
          ๕.๔ หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่น ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๔
          ๕.๕ คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๕
          ๕.๖ คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ผ่านทางธนาคารและระบบอินเทอร์เน็ต ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๖
          ๕.๗ หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันวินาศภัย ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๗

     ข้อ ๖ ให้ใช้แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาตและเอกสารเกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ที่แนบท้ายประกาศนี้
          ๖.๑ คำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
               ๖.๑.๑ กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา ให้เป็นไปตามแบบ นว.๑
               ๖.๑.๒ กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามแบบ นว.๒
               ๖.๑.๓ กรณีผู้ขอเป็นสถาบันการเงิน ให้เป็นไปตามแบบ นว.๓
          ๖.๒ ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
               ๖.๒.๑ กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา ให้เป็นไปตามแบบ นว.๔
               ๖.๒.๒ กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน ให้เป็นไปตามแบบ นว.๕
          ๖.๓ คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
               ๖.๓.๑ กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา ให้เป็นไปตามแบบ นว.๖
               ๖.๓.๒ กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามแบบ นว.๘
               ๖.๓.๓ กรณีผู้ขอเป็นสถาบันการเงิน ให้เป็นไปตามแบบ นว.๙
          ๖.๔ คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ผ่านทางธนาคารและระบบอินเทอร์เน็ต
               ๖.๔.๑ กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา ให้เป็นไปตามแบบ นว.๗
               ๖.๔.๒ กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคลหรือสถาบันการเงิน ให้เป็นไปตามแบบ นว.๑๐
          ๖.๕ หนังสือมอบอำนาจให้รับเบี้ยประกันภัย ให้เป็นไปตามแบบ นว.๑๑


ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(นางจันทรา  บูรณฤกษ์) 
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : ประกาศนายทะเบียนเรื่อง แบบกำหนดคำขอต่ออายุลง ๑๑ ส.ค.๔๗, แบบคำขอรับใบอนุญาตตัวแทน ลง ๒๕ ก.ย.๔๙, แบบใบอนุญาตนายหน้าลง ๑๒ ก.พ.๕๑
วันที่ประกาศ : ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ก่อนการเป็นตัวแทนหรือนายหน้า
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

ไม่มี

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

เอกสารที่สำคัญได้แก่ ตว.๔ คือ หนังสือยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทน,ตว.๗ หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันวินาศภัย, นว.๑๑หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกันอย่างไรก็ตามแม้เอกสารต่างๆ ไม่ได้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด แต่ข้อความตามเอกสารนั้น สาม

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๓  
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :