• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียนเรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบและระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑  
 
   
  การสมัครสอบการจัดสอบ การประกาศ ผลสอบ และระเบียบการ สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้า
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียนเรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบและระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และ ข้อ ๑๑ ของประกาศกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียนจึงออกประกาศ ไว้ดังนี้ ข้อ ๑ . ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑” ข้อ ๒ . ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ข้อ ๓. ในประกาศนี้ “สำนักงาน” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หมวด ๑ การสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ข้อ ๔. การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องมีจำนวนข้อและกำหนดจำนวนคะแนนแต่ละวิชา ดังต่อไปนี้ ๔.๑ ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ๔.๑.๑ วิชา จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๔.๑.๒ วิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยการประกันภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๔.๑.๓ วิชา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๔.๑.๔ วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยวินาศภัย ประกอบด้วย ๔.๑.๔.๑ วิชาหลักการประกันวินาศภัย จำนวน ๔ ข้อ ๘ คะแนน ๔.๑.๔.๒ วิชา การประกันอัคคีภัย จำนวน ๔ ข้อ ๘ คะแนน ๔.๑.๔.๓ วิชา การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน ๔ ข้อ ๘ คะแนน ๔.๑.๔.๔ วิชา การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง จำนวน ๔ ข้อ ๘ คะแนน ๔.๑.๔.๕ วิชา การประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน ๔ ข้อ ๘ คะแนน ๔.๒ ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ประเภทการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ ๔.๒.๑ วิชา จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๔.๒.๒ วิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยการประกันภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๔.๒.๓ วิชา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๔.๒.๔ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันสุขภาพ จำนวน ๒๐ ข้อ ๔๐ คะแนน ๔.๓ ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ประเภทการประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ๔.๓.๑ วิชา จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๔.๓.๒ วิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยการประกันภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๔.๓.๓ วิชา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๔.๓.๔ วิชา การประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน ๒๐ ข้อ ๔๐ คะแนน ข้อ ๕. การสอบความรู้ตามข้อ ๔. ให้ใช้วิธีการสอบแบบปรนัย โดยมีระยะเวลาการสอบจำนวน ๒ ชั่วโมง หมวด ๒ การสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อ ๖. วิธีการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการประกันภัยโดยตรง ต้องมีจำนวนข้อ และกำหนดจำนวนคะแนนแต่ละวิชา ดังต่อไปนี้ ๖.๑ วิชา จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน ๖.๒ วิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยการประกันภัย จำนวน ๒๐ ข้อ ๔๐ คะแนน ๖.๓ วิชา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๒๐ ข้อ ๔๐ คะแนน ๖.๔ วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกันวินาศภัย ประกอบด้วย ๖.๔.๑ วิชาหลักการประกันวินาศภัย จำนวน๑ ๔ ข้อ ๒๘ คะแนน ๖.๔.๒ วิชา การประกันอัคคีภัย จำนวน ๑๔ ข้อ๒๘ คะแนน ๖.๔.๓ วิชา การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน ๑๔ ข้อ๒๘ คะแนน ๖.๔.๔ วิชา การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง จำนวน ๑๔ ข้อ๒๘ คะแนน ๖.๔.๕ วิชา การประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน ๑๔ ข้อ๒๘ คะแนน ข้อ ๗. สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยต่อ เมื่อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยโดยตรงแล้ว ต้องสอบความรู้วิชาเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ๘๐ คะแนน ข้อ ๘. การสอบความรู้ตามข้อ ๖ ให้ใช้วิธีการสอบแบบปรนัย ระยะเวลาการสอบจำนวน ๓ ชั่วโมง สำหรับการสอบความรู้ตามข้อ ๗ ให้ใช้วิธีการสอบแบบปรนัยหรือแบบอัตนัยก็ได้ ระยะเวลาการสอบจำนวน ๑ ชั่วโมง หมวด ๓ การสมัครสอบ การจัดสอบ และการประกาศผลสอบ ข้อ ๙. ผู้สมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องยื่นใบสมัครพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้อ ๑๐. ผู้สมัครสอบความรู้ตามข้อ ๙ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ข้อ ๑๑. การกำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ การจัดสอบ และการประกาศผลสอบจะกำหนดโดย ๑๑.๑ สมาคมประกันวินาศภัย และ/หรือสถาบันประกันภัยไทย กรณีการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ๑๑.๒ สำนักงาน กรณีการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หมวด ๔ เกณฑ์การตัดสิน ข้อ ๑๒. ผู้สมัครสอบความรู้ตามข้อ ๔ ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังนี้ ๑๒.๑ ผ่านการสอบความรู้ในวิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๑๒.๒ ผ่านการสอบความรู้ในทุกวิชายกเว้นวิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัยตาม ๔.๑ หรือ ๔.๒ หรือ ๔.๓ แล้วแต่กรณี ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งใน ๑๒.๑ และ ๑๒.๒ ในการสอบครั้งเดียวกัน จึงถือว่าสอบได้ ข้อ ๑๓. ผู้สมัครสอบความรู้ตามข้อ ๖ ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังนี้ ๑๓.๑ ผ่านการสอบความรู้ในวิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๑๓.๒ ผ่านการสอบความรู้ในวิชาตามข้อ ๖.๒ ๖.๓ และ ๖.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งใน ๑๓.๑ และ ๑๓.๒ ในการสอบครั้งเดียวกัน จึงถือว่าสอบได้ ข้อ ๑๔. ผู้สมัครสอบความรู้ตามข้อ ๗ ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังนี้ ๑๔.๑ ต้องเป็นผู้สอบความรู้ได้ตามข้อ ๑๓ ๑๔.๒ ๑๓.๒ ผ่านการสอบความรู้ในวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งใน ๑๔.๑ และ ๑๔.๒ จึงถือว่าสอบได้ หมวด ๕ ระเบียบการสอบ ข้อ ๑๕. ให้ผู้สมัครสอบความรู้ปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้ ๑๕.๑ ต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบต่อผู้ควบคุมการสอบก่อนเข้าห้องสอบ ๑๕.๒ ต้องเข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศกำหนด หากเวลากำหนดเข้าห้องสอบผ่านไปแล้ว ๑๕ นาที ผู้สมัครสอบความรู้ไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๒๐ นาที หลังจากที่ได้เริ่มสอบได้ ๑๕.๓ ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ๑๕.๔ ต้องนั่งสอบในที่ที่กำหนดไว้ และแสดงบัตรเข้าสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ออกโดยส่วนราชการซึ่งติดภาพถ่ายของผู้ถือบัตรโดยวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ ๑๕.๕ ต้องใช้กระดาษคำตอบที่ผู้ควบคุมการสอบแจกให้เท่านั้น ๑๕.๖ ต้องนำอุปกรณ์ในการตอบข้อสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ หรือ เครื่องคำนวณ มาด้วยตนเอง ๑๕.๗ ต้องลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบความรู้ด้วยตนเองในทะเบียนผู้เข้าสอบความรู้ตามที่ผู้ควบคุมการสอบจัดให้ ๑๕.๘ ห้ามนำกระดาษ สมุด ตำรา เอกสารอื่นใด หรืออุปกรณ์สื่อสาร ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบ ๑๕.๙ ห้ามนำข้อสอบ หรือ กระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ ๑๕.๑๐ ห้ามพูดคุย ปรึกษาหารือ ลอดเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด อันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อื่นในขณะทำการสอบ ข้อ ๑๖. ผู้เข้าสอบ ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบการเข้าสอบข้อหนึ่งข้อใดที่กำหนดในข้อ ๑๕ แห่งประกาศฉบับนี้ให้ถือว่าผู้นั้นสอบตก ข้อ ๑๗. ผู้สมัครสอบ ผู้ใดกระทำการทุจริต หรือมิส่วนร่วมทุจริตในการสอบ หรือยินยอมให้ผู้อื่นทำการสอบแทน ทั้งผู้สมัครสอบ ผู้ทำการสอบแทน และผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริตการสอบ ต้องถูกตัดสิทธิการสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและการสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปีนับแต่วันที่ได้กระทำการนั้น ผู้ทำการสอบแทนหรือผู้มีส่วนร่วมทุจริตในการสอบ เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่แล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย และให้นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ (เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : เมื่อจะเป็นตัวแทนหรือนายหน้าหรือจะขอต่อใบอนุญาต
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๑๑๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ยกเว้นมาตรา ๘๖ และมาตรา ๑๑๐ ให้คณะกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้คณะกรรมการ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำนวนสามคนและคนหนึ่งต้องเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญาเมื่อ คณะกรรมการได้ทำการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตาม คำเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดแล้ว ให้คดีนั้นเป็นอันเลิกกัน มาตรา ๑๑๑/๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลหรือ มิได้มีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๑๑ ภายในห้าปีนับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความ

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :