• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒  
 
 
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐/๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการกำหนดอัตราเงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้
     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัยพ.ศ.๒๕๕๒"
     ข้อ ๒ ในประกาศนี้
     “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับในอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรด้วย
     “กองทุน” หมายความว่า กองทุนประกันวินาศภัย
     “เบี้ยประกันภัย” หมายความว่า เบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับจากผู้เอาประกันภัยแต่ไม่รวมถึงเบี้ยประกันภัยจากการประกันภัยต่อ
      ข้อ ๓ ให้บริษัทนำส่งเงินเข้ากองทุนปีละสองครั้ง ดังนี้
               ๓.๑ ครั้งที่หนึ่งให้บริษัทนำส่งภายในเดือนมกราคม ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับในรอบเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา
               ๓.๒ ครั้งที่สองให้บริษัทนำส่งภายในเดือนกรกฎาคม ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับในรอบเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน
     ข้อ ๔ การคำนวณเงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้นำเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือน แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบหกเดือนนั้นมารวมคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับรอบหกเดือนนั้น
     ข้อ ๕ การนำส่งเงินเข้ากองทุน ให้บริษัทดำเนินการ ดังนี้
              (๑) จ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือดร๊าฟ
              (๒) โอนเข้าบัญชี
     ข้อ ๖ ในกรณีที่บริษัทนำส่งเงินเป็นเช็ค หรือดร๊าฟ บริษัทจะต้องสั่งจ่ายในนาม “กองทุนประกันวินาศภัย” และเช็ค หรือดร๊าฟนั้นต้องไม่ลงวันที่ล่วงหน้า
     ข้อ ๗ ในกรณีที่บริษัทนำส่งเงินเข้ากองทุนเกินจำนวนที่ต้องส่งสำหรับรอบหกเดือน ให้บริษัทขอนำเงินส่วนที่เกินนั้นไปจ่ายเป็นเงินที่นำส่งกองทุนสำหรับรอบหกเดือนต่อๆไป ได้จนกว่าในส่วนที่เกินนั้นจะหมดลง
     ข้อ ๘ การนำส่งเงินเข้ากองทุน การขอนำเงินส่วนเกินตามข้อ ๗ ไปจ่ายเป็นเงินที่ต้องนำส่งสำหรับรอบหกเดือนต่อๆไป ให้บริษัทยื่นแบบนำส่งเงินเข้ากองทุนตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
     ข้อ ๙ เงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนงวดเดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้บริษัทส่งในอัตราร้อยละ ๐.๑
               เงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนงวดเดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้บริษัทส่งในอัตราร้อยละ ๐.๑๕
               เงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนงวดเดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้บริษัทส่งในอัตราร้อยละ ๐.๒
               เงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนงวดเดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ งวดต่อๆไปให้บริษัทนำส่งให้อัตราที่กำหนดไว้ในข้อ ๓
     ข้อ ๑๐ การนำส่งเงินเข้ากองทุนงวดเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้บริษัทนำส่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีประกาศนี้ ส่วนงวดต่อๆไปให้บริษัทนำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๓
 

                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
                                                                                                    นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
                                                                                                    ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                       ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๑.ปี ๒๕๕๒ เงินที่บริษัทต้องนำส่งเข้ากองทุน งวดเดือนมกราคมให้นำส่งในอัตราร้อยละ ๐.๑ แต่ให้บริษัทนำส่งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒-งวดเดือนกรกฎาคมให้นำส่งในอัตราร้อยละ ๐.๑ ๒.ปี ๒๕๕๓ เงินที่บริษัทต้องนำส่งเข้ากองทุน งวดเดือนมกราคมและเดื
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๘๐/๓, มาตรา ๘๐๔/4,

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  27
หมายเหตุ :

เนื่องจากมาตรา ๘๐/๓ ไม่มีบทกำหนดโทษไว้ แต่จะถูกกำหนดโทษตามมาตรา ๘๐/๔

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๘๐/๓      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :