• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๓๘๐/๒๕๕๒ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  
 
   
  คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๓๘๐/๒๕๕๒ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๓๘๐/๒๕๕๒ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งกระทรวงการคลัง
เนื้อหา :

     เนื่องด้วยบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน อันมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ ให้บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด แก้ไขฐานะหรือดำเนินการเพื่อให้มีเงินกองทุนครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด แต่บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ไม่สามารถแก้ไขฐานะหรือดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีกำหนด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี บริษัทจึงมีความผิดตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นอกจากนั้นบริษัทยังจัดสรรทรัพย์สินตามประเภทที่กำหนดไม่เพียงพอต่อเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทและเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน ตามประกาศกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๓ (๑) และ (๒) ต้องระวางโทษตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕
      ต่อมานายทะเบียนด้วยความชอบของรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ สั่งให้บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด หยุดรับการประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้เพื่อจำกัดความเสียหาย ที่อาจเกิดแก่ผู้เอาประกันภัย หรือ ประชาชนมิให้ขยายวงกว้าง และเปิดโอกาสให้บริษัทได้จัดการ แก้ไขฐานะการเงินเพื่อให้มีเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ แต่เวลาล่วงเลยมาเป็นเวลาอันสมควรแล้ว บริษัทสัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ก็ไม่สามารถแก้ไขฐานะให้มีเงินกองทุนครบถ้วนได้ แต่กลับมีจำนวนผู้เสียหายตามสัญญาประกันภัยที่บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด รับประกันไว้ไม่ได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนมาก การแก้ไขปัญหาของบริษัทไม่มีความคืบหน้า หากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ประกอบธุรกิจต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย หรือ ประชาชน ตามมาตร ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจรณาแล้วเห็นว่า บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามกฎหมายได้ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ประวิงการชำระค่าสินไหมทดแทน ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย หากบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ประกอบธุรกิจต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก้ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน
     ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ (๑) (๒) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
2     เลขที่ ICP :  6
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :