• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทำเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
   
  กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทำเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทำเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : กฎกระทรวง
เนื้อหา :

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๑ และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฏกระทรวง ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
     ข้อ ๒ บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
     ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายทะเบียน
     ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมาการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
     ข้อ ๕ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้รูปถ่ายที่ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว ขนาด ๒.๕ *  ๓.๐ เซนติเมตร  ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาสีเข้ม
     ข้อ ๖ บัตรประจำตัวนายทำเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันออกบัตร
     ข้อ ๗ บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุหรือจนกว่าจะออกบัตรใหม่ตามกฎกระทรวงนี้

     ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม : แก้ไขตามมาตรา ๕
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : นายกรณ์ จาติกวาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
โทษจำคุก :

ไม่มี

โทษปรับ :

ไม่มี

หมวด ICP :
2     เลขที่ ICP :  3
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :