• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
 
  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังนี้
          ข้อ ๑ ในประกาศนี้
          “บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          “นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศำย 
         ข้อ ๒ การออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและหลักเกณฑ์ เงื่อนไขดังต่อไปนี้
                ๒.๑ บริษัทที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิต้องเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
                ๒.๒ ต้องเป็นการออกหุ้นใหม่เพื่อเพิ่มทุนของบริษัท
                ๒.๓ หุ้นบุริมสิทธิที่ออกต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
                      ๒.๓.๑ ไม่เป็นหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล
                      ๒.๓.๒ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่าสิทธิออกเสียงลงคะแนนของหุ้นสามัญ
                      ๒.๓.๓ เป็นหุ้นบุริมสิทธิที่ชำระค่าหุ้นเป็นเงิน
               ๒.๔ บริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนในการออกหุ้นบุริมสิทธิ
        ข้อ ๓ การออกหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทให้มีวิธีการ และเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
               ๓.๑ ยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน
               ๓.๒ สำเนาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยบกับการออกหุ้นบุริมสิทธิ
               ๓.๓ รายงานการประชุมผูถือหุ้นเกี่ยวกับการออกหุ้นบุริมสิทธิ
               ๓.๔ ข้อบังคับของบริษัท
               ๓.๕ สำเนาคำขอจดทะเบียน หรือสำเนาคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
         ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจสั่งให้บริษัทส่งเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๒
           นางจันทรา บูรณฤกษ์
                  เลขาธิการ 
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายทะเบียน
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๘๔, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
2     เลขที่ ICP :  4
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๘      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :