• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๘/๒๕๕๒ เรื่องแก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๘/๒๕๕๒ เรื่องแก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๘/๒๕๕๒ เรื่องแก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประภัยจากรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ 
     ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
              (๑) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
              (๒) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

     ข้อ ๒ ให้ใช้ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แนบท้ายคำสั่งดังต่อไปนี้ แทนแบบที่ถูกยกเลิกตามข้อ ๑ 
              (๑) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
              (๒) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

     ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๓ แห่งเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันคุ้มภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
               “ข้อ ๓ . การคุ้มครองผู้ประสบภัย ภายใต้บังคับข้อ ๖. บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้
               ๓.๑ ผู้ประสบภัย
                         ๓.๑.๑ ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพลภาพอย่างถาวร ตาม ๓.๑.๒ บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน
                         ๓.๑.๒ ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายเต็มตามจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคน
                                   (๑) ตาบอด 
                                   (๒) หูหนวก 
                                   (๓) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด 
                                   (๔) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ 
                                   (๕) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
                                   (๗) จิตพิการอย่างติดตัว
                                   (๘) ทุพพลภาพอย่างถาวร
                         ๓.๑.๓ ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเต็มจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อหนึ่งคน
                         ๓.๑.๔ ในกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ ๒๐๐ บาท จำนวนรวมกันไม่เกิน ๒๐ วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความคุ้มครองที่ระบุใน ๓.๑.๑ ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ 
                         ๓.๑.๕ ในกรณีได้รับความเสียหายตาม ๓.๑.๑ และต่อมาได้รับความเสียหายตาม ๓.๑.๒ หรือ ๓.๑.๓ หรือทั้งตาม ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ บริษัทจะจ่ายเต็มตามจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน ทั้งนี้เมื่อรวมข้อ ๓.๑.๔ ต้องไม่เกิน ๒๐๔,๐๐๐ บาทต่อคน 
                  ๓.๒ กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัยซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้นำความใน ๓.๑.๑ ๓.๑.๒ ๓.๑.๓ ๓.๑.๓ และ ๓.๑.๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
                  ๓.๓ กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุหรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
                  ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่งคน และรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ล่ะครั้งที่ระบุไว้ในรายการที่ ๔ ของตาราง"

     ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๖ แห่งเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ และให้ใช้ต่อไปนี้แทน
              “ข้อ ๖. การสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย บริษัทตกลงจะสำรองจ่าย ให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกำลังขึ้นหรือกำลังจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้
                         ๖.๑ ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณีได้รับบาดเจ็บ
                         ๖.๒ ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ ๒๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๒๐ วัน
                         ๖.๓ ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 
                         ๖.๔ ข้อ ๖.๑ ๖.๒ และ ๖.๓ รวมกันไม่เกิน ๒๐๔,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน
                         สำหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนหรือค่าปลงศพตามวรรคต้น โดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆกัน 
                         เมื่อมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามเงื่อนไขนี้แล้ว หากปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพที่บริษัทได้สำรองจ่ายไปคืนจาบริษัทผู้รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตากฎหมายนั้น
                         ในทางกลับกันหากบริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่น ได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยที่โดยสารมา หรือกำลังขึ้นหรือลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว้ หรือผู้ประสบภัยที่อยู่นอกรถแล้ว และปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพคืนแก่บริษัทรถอื่นซึ่งได้สำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

     ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐.๕๘ แห่งเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
              “๑๐.๕ กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เสียหายได้นำคดีขึ้นสู่ศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ เมื่อศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาหรือตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับแต่วันผิดนัด”

     ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๕ ของหมวดเงื่อนไขทั่วไป แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ ๑ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ ๒ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๓ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย) และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
              “ข้อ ๕ ความรับผิดของบริษัทเมื่อมีการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
                         เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อบริษัท และหากบริษัทปฏิเสธความารับผิดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลหรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ  หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตชี้ขาดให้บริษัทแห้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้เสียหายนั้น โดยชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยวันผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด”

     ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑ ของหมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากระตามคำสั่งนายทะเบียนที่  ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
               “ข้อ ๑. การคุ้มครองผู้ประสบภัย 
                           ภายใต้บังคับข้อ ๔ .บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของผู้ประสบภายในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดของตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัยดังนี้
                           ๑.๑ ผู้ประสบภัย
                                        ๑.๑.๑ ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร ตาม ๑.๑.๒ บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียหายอย่างอื่นที่ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องได้ตามมูลละเมิด ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน
                                        ๑.๑.๒ ในกรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายเต็มตามจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน
                                                  (๑) ตาบอด 
                                                  (๒) หูหนวก
                                                  (๓) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
                                                  (๔) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
                                                  (๕) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรือวัยวะอื่นใด 
                                                  (๖) จิตพิการอย่างติดตัว 
                                                  (๗) ทุพพลภาพอย่างถาวร 
                                        ๑.๑.๓ ในกรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเต็มตามจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน 
                                        ๑.๑.๔ ในกรณีที่เข้ารับการรักษาในฐานะคนไข้ใน บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวัน วันละ ๒๐๐ บาท จำนวนรวมกันไม่เกิน ๒๐ วัน เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความคุ้มครองที่ระบุใน ๑.๑.๑ ๑.๑.๒ และ ๑.๑.๓
                                        ๑.๑.๕ ในกรณีได้รับความเสียหายตาม ๑.๑.๑ และต่อมาได้รับความเสียหายตาม ๑.๑.๒ หรือ ๑.๑.๓ หรือทั้งตาม ๑.๑.๒ และ ๑.๑.๓ บริษัทจะจ่ายเต็มตามจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน ทั้งนี้เมื่อรวมข้อ ๑.๑.๔ ต้องไม่เกิน ๒๐๔,๐๐๐ บาทต่อคน 
                            ๑.๒ กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกัน หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้นำความใน ๑.๑.๑ ๑.๑.๒ ๑.๑.๓ ๑.๑.๔ และ ๑.๑.๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
                            ๑.๓ กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุหรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น 
                            ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่งคน และรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินคุ้มตรองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง”

     ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความนี้ ข้อ ๔ ของหมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความนี้แทน
              “ข้อ ๔. การสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ
                          ในกรณีรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่น ซึ่งมีการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วย เป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างการ บริษัทตกลงจะสำรองจ่าย ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท ดังนี้
                          ๔.๑ ค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไข ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ 
                          ๔.๒ ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน วันละ ๒๐๐ บาท รวมไม่เกิน ๒๐ วัน
                          ๔.๓ ค่าทดแทน หรือค่าปลงศพ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน สำหรับกรณี เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
                          ๔.๔ ข้อ ๔.๑ ๔.๒ และ ๔.๓ รวมกันไม่เกิน ๒๐๔,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งคน
                          สำหรับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคคลภายนอกรถ บริษัทและผู้รับประกันภัยรถอื่นจะร่วมกันสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนหรือค่าปลงศพตามวรรคต้นโดยเฉลี่ยฝ่ายละเท่าๆกัน
                          เมื่อมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพตามเงื่อนไขนี้และหากปรากฏว่าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทของผู้อื่น มิใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน  หรือค่าปลงศพที่บริษัทได้สำรองจ่ายไปคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยรถที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมายนั้น
                          ในทางกลับกันหากบริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่น ได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทของผู้ประสบภัยที่โดยสารมา หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถที่ตนรับประกันภัยไว้ หรือผู้โดยสารรถคันที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทแล้ว บริษัทตกลงจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าชดเชยรายวัน หรือค่าปลงศพคืนแก่บริษัทผู้รับประกันภัยรถอื่นซึ่งได้สำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ”

     ข้อ ๙ คำสั่งนี้ให้บังคับใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มี่ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

นางจันทรา  บูรณฤกษ์
เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๙๐, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลง วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :