• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศ ไว้ดังนี้

      ข้อ ๑ ในประกาศนี้
          “นิติบุคคล” หมายความว่า บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะแต่ไม่รวมถึงบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
          “บริษัทแม่” หมายความว่า นิติบุคคล หรือบริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการของนิติบุคคล หรือบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะดังต่อไปนี้
              (๑) ถือหุ้นในนิติบุคคล หรือบริษัทเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคล หรือบริษัทนั้น
              (๒) มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล หรือของบริษัท
              (๓) มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้มีอำนาจในการจัดการหรือกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดในนิติบุคคล หรือบริษัท
              (๔) ถือหุ้นในนิติบุคคล หรือบริษัท ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีอำนาจควบคุมกิจการเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า มิได้มีอำนาจควบคุมกิจการ
          “บริษัทลูก” หมายความว่า
              (๑)นิติบุคคล และหรือบริษัท ที่มีนิติบุคคล หรือบริษัท  เป็นบริษัทแม่ หรือ
              (๒) บริษัทลูกของนิติบุคคล หรือบริษัทตาม (๑) ต่อไปทุกทอด
          “บริษัทร่วม” หมายความว่า นิติบุคคล หรือบริษัทที่มีบริษัทแม่ร่วมกัน
         “ผู้มีอำนาจในการจัดการ “ หมายความว่า
              (๑) กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือผู้บริหารระดับต่ำกว่าลงมาอีกสองระดับ หรือ ผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น
              (๒) บุคคลผู้ซึ่งมีอำนาจในการบริหารงานทั้งหมด หรือบางส่วนของนิติบุคคล หรือบริษัท
              (๓) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุม หรือครอบงำผู้จัดการ หรือกรรมการของนิติบุคคล หรือบริษัท หรือการจัดการของนิติบุคคล หรือบริษัท ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย หรือการดำเนินงานของนิติบุคคล  หรือบริษัท

    ข้อ ๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทซึ่งห้ามมิให้บริษัทขาย หรือให้อสังหาริมทรัพย์ใดๆ หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันสูงกว่าที่นายทะเบียนกำหนด หรือห้ามมิให้บริษัทซื้อทรัพย์สินจากบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริษัทและความเห็นชอบจากนายทะเบียน
        ๒.๑ .คู่สมรสของกรรมการบริษัท
        ๒.๒ บุตร หรือบุตรบุญธรรมของกรรมการบริษัท
        ๒.๓ นิติบุคคล หรือบริษัท ที่กรรมการบริษัท หรือบุคคลตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒ เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการ
        ๒.๔ นิติบุคคล หรือบริษัท ที่กรรมการบริษัท หรือบุคคลตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒ มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
        ๒.๕ นิติบุคคล หรือบริษัท ที่กรรมการบริษัท หรือบุคคลตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒ มีอำนาจในการควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ
        ๒.๖ บริษัทแม่ของนิติบุคคล หรือของบริษัท ตาม ๒.๓ หรือ ๒.๔ หรือ ๒.๕
        ๒.๗ บริษัทลูกของนิติบุคคล หรือของบริษัท ตาม ๒.๓ หรือ ๒.๔ หรือ ๒.๕
        ๒.๘ บริษัทร่วมของนิติบุคคล หรือของบริษัท ตาม ๒.๓ หรือ ๒.๔ หรือ ๒.๕
        ๒.๙ ตัวการ ตัวแทน ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ของกรรมการบริษัท

     ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคลตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒ ถือหุ้นในนิติบุคคลใด หรือบริษัทใดตั้งแต่ร้อยละยี่สิบขึ้นไปของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านิติบุคคล หรือบริษัทนั้นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๒

(นายสถิตย์   ลิ่มพงศ์พันธุ์)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๘๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑
หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๑      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :