• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ และมาตรา ๓๕/๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ดังนี้

     ข้อ ๑ ในประกาศนี้
               “ผู้ประเมินวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยจากนายทะเบียนและขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
               “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หมวด ๑
การขอรับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินวินาศภัย และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย

     ข้อ ๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
               ๒.๑ ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วย วิศวกร หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  (แล้วแต่กรณี) และต้องมีประสบการณ์
ทางด้านการประเมินความเสียหายต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี
               ๒.๒ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ อนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ทางด้านการประเมินความเสียหายต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าห้าปี
               ๒.๓ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า และ ต้องประสงการณ์ทางด้านการประเมินความเสียหายต่อเนื่องจากกันไม่น้อยกว่าเจ็ดปี

     ข้อ ๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
               ๓.๑ เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
               ๓.๒ เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือความผิดตามมาตรา ๙๐/๑ หรือ มาตรา ๙๐/๒ เว้นแต่ได้พันโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
               ๓.๓ เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาของบริษัท
               ๓.๔ อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย
               ๓.๕ เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

     ข้อ ๔ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ซึ่งประสงค์จะขอรับใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องผ่านการอบรมจากสำนักงานหรือสถาบันที่สำนักงานรับรอง โดยให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาอนุญาต และขึ้นทะเบียนต่อสำนักงาน ตามแบบคำขอรับใบอนุญาตพร้อมหลักฐานที่นายทะเบียนกำหนด

     ข้อ ๕ ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

     ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อนายทะเบียนภายในกำหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน หรือสถาบันที่สำนักงานรับรอง

หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย

     ข้อ ๗ เมื่อมีความสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อันเกิดจากภัยที่ได้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป การตรวจสอบและการประเมินวินาศภัย ให้ดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัยทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดหมวดนี้
     กรณีความสูญเสียหรือเสียหายตามวรรคแรก มีมูลค่าไม่เกินหนึ่งล้านบาท หากบริษัทและผู้เอาประกันภัยสามารถตกลงกันได้ จะดำเนินการโดยไม่ใช้ผู้ประเมินวินาศภัยก็ได้

     ข้อ ๘ เมื่อมีกรณีตามข้อ ๗ บริษัทต้องแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบทันที เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยและบริษัทร่วมกันเลือกผู้ประเมินวินาศภัยที่ขึ้นทะเบียนไว้ ณ สำนักงานจำนวนหนึ่งคนให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่วัน และให้บริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประเมินวินาศภัย
     กรณีที่บริษัทและผู้เอาประกันภัยไม่สามารถตกลงเลือกผู้ประเมินวินาศภัยได้ ให้ใช้ผู้ประเมินวินาศภัยฝ่ายที่บริษัทเลือกทำการตรวจสอบและประเมินวินาศภัย โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิฝ่ายผู้เอาประกันภัยจะมอบหมายให้ผู้ประเมินวินาศภัยของตนทำการตรวจสอบและประเมินวินาศภัยโดยผู้เอาประกันเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

     ข้อ ๙ ผู้ประเมินวินาศภัยต้องจัดทำรายงานเพื่อยื่นต่อบริษัทและผู้เอาประกันภัยตามแบบและรายการที่นายทะเบียนกำหนด ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับการเลือกเป็นผู้ประเมินวินาศภัย หากเหตุวินาศภัยนั้นเป็นภัยที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีเหตุผลอันสมควรตามความจำเป็นให้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนได้อีกไม่เกินสี่สิบห้าวัน
     ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามวรรคแรกและมิใช่ความผิดของผู้ประเมินวินาศภัยหรือบริษัท เมื่อได้รับการร้องขอนายทะเบียนอาจอนุญาตให้ขยายเวลาออกไปตามพฤติการณ์แห่งกรณี

     ข้อ ๑๐ กรณีที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยสิ้นอายุ หรือผู้ประเมินวินาศภัยถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของรายงานหรือเอกสารที่ผู้ประเมินวินาศภัยส่งไปให้แก่บริษัท หรือผุ้เอาประกันก่อนหน้านั้น

     ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕

นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๐/๑, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๕/๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :