• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ.๒๕๕๒  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ.๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ (๖)และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้

     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. ๒๕๕๒”

     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมวด ๑
ความทั่วไป

     ข้อ ๓ ในประกาศนี้
     “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
     “นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
     “บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
     “ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความว่า ตัวแทนประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
     “นายหน้าประกันวินาศภัย” หมายความว่า นายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
     “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
     “ผู้มุ่งหวัง” หมายความว่า ผู้ที่ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยชักชวนหรือชี้ช่อง หรือจัดการให้ทำประกันวินาศภัย
     “การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย” ในกรณีบริษัท หมายความยว่า การเชิญชวนให้ผู้มุ่งหวังทำประกันภัย ในกรณีที่กระทำโดยตัวแทนประกันวินาศภัย หมายความว่า การชักชวนผู้มุ่งหวังให้ทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท ในกรณีที่กระทำโดยนายหน้าประกันวินาศภัยและธนาคารหมายความว่า การชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้มุ่งหวังทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท

     ข้อ ๔ ในการออกและเสอนขายกรมธรรม์ประกันภัย ให้บริษัทปฎิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้

     ข้อ ๕ การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดให้ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยต้องปฏิบัติ หรือละเว้นการปฎิบัติใต้การจัดการของบริษัทในประกาศนี้

     ข้อ ๖ ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้อาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย แล้วแต่กรณีตามความในมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

หมวด ๒
การออกกรมธรรม์ประกันภัย

     ข้อ ๗ เมื่อบริษัทพิจารณาตอบตกลงรับประกันภัยรายใด ให้บริษัทส่งมอบกรมธรรม์ประกันอันมีเนื้อความต้องตามสัญญาให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทจะต้องแนบเอกสารสรุปเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยไปพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยนั้น
          กรณีเป็นการรับประกันภัยกลุ่ม ให้บริษัทส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนผู้ได้รับความคุ้มครองหรือสมาชิกผู้เอาประกันภัยให้บริษัทออกหนังสือรับรองการประกันภัย พร้อมเอกสารสรุปเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ได้รับความคุ้มครอง หรือสมาชิกผู้เอาประกันภัยแต่ละราย

หมวด ๓
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย

     ข้อ ๘ ให้บริษัทจัดการให้ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคารทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามประกาศนี้

     ข้อ ๙ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้บริษัทสามารถกระทำได้ ดังนี้
          ๙.๑ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้บริษัทสามารถกระทำได้ ดังนี้
          ๙.๒ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์
          ๙.๓ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางไปรษณีย์ (Direct mail)
          ๙.๔ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance)
          ๙.๕ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยวิธีอื่น นอกเหนือจาก ๙.๑,๙.๒,๙.๓ และ ๙.๔

ส่วนที่ ๑
ข้อกำหนดที่ใช้กับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ ธนาคาร หรือโดยวิธีอื่น 

     ข้อ ๑๐ ในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยตาม ๙.๑,๙.๒,๙.๓,๙.๔ และ ๙.๕ นอกจากบริษัทจะต้องจัดการให้ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคารปฏิบัติหรืละเว้นการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓ ส่วนที่ ๔ และส่วนที่ ๕ ตามแต่กรณีแล้วบริษัทยังต้องจัดการให้ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคารปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย

 

          ๑๐.๑ ห้ามชักชวนให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่
          ๑๐.๒ ห้ามให้ข้อความที่เป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งเพื่อมุ่งหวังให้มีการประกันภัย
          ๑๐.๓ ห้ามมิให้คำนแนะนำซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือละเว้นการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ส่วนที่ ๒
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย

     ข้อ ๑๑ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย บริษัทจะต้องจัดการให้ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้
          ๑๑.๑ แจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล บริษัทที่ตนสังกัด (ถ้ามี) พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย
          ๑๑.๒ แจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้มุ่งหวัง ซึ่งต้องแสดงให้ปรากฎชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
          ๑๑.๓ หากผู้มุ่งหวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื้อ ไม่ว่าการแสดงเจตนานั้นจะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดให้ยุติการขายทันที
          ๑๑.๔ เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายโดยใช้เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทเท่านั้น
          ๑๑.๕ แนะนำให้ผู้มุ่งหวังทำประกันวินาศภัย ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย (Suitability Requirement)
          ๑๑.๖ เมื่อได้รับการชำระเบี้ยประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัยทุกครั้งที่มีการรับเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทและส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลงรายการครบถ้วนให้แก่ผู้มุ่งหวัง
          นอกจากจะต้องออกเอกสารแสดงการรับเงินและเอกสารประกอบการเสนอขายตามวรรคหนึ่งแล้ว นายหน้าประกันวินาศภัยต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจให้รับชำระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทด้วย
          ๑๑.๗ ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องส่งเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากผู้มุ่งหวังไปยังบริษัทภายในระยะเวลาที่ประกาศการเก็บเบี้ยประกันภัยกำหนให้บริษัทต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จ

     ข้อ ๑๒ เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆที่บริษัทให้ความเห็นชอบ ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
          ๑๒.๑ ชื่อที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัท
          ๑๒.๒ ชื่อตัว ชื่อสุกุลผู้เอาประกันภัย
          ๑๒.๓ ชื่อตัว ชื่อสกุลตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยพร้อมช่องลายมือชื่อ
          ๑๒.๔ วัน เวลาที่มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
          ๑๒.๕ สรุปเงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัย
          ๑๒.๖ จำนวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
          ๑๒.๗ คำเตือนให้ผู้เอาประกันศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขาย

ส่วนที่ ๓
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์

     ข้อ ๑๓ บริษัทจะจัดให้มีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ได้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
          ๑๓.๑ กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก นายทะเบียนให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น โดยกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะต้องมีการระบุเงื่อนไขสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็นเวลา ๓๐ วัน หรือมากกว่า ๓๐ วันไว้ด้วย ยกเว้นกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
          ๑๓.๒ ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนายหน้าประกันวินาศภัย ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น
          ในการนี้บริษัทจะต้องแจ้งชื่อตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยให้สำนักงานทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
          ๑๓.๓ การเสนอขายให้กรทำได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา ๘.๓๐-๑๙.๐๐ น.เว้นแต่มีการนัดหมายล่วงหน้าว่าจะมีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยความยินยอมของผู้มุ่งหวังที่ได้รับการนัดหมาย
          ๑๓.๔ ห้ามเสนอขายกับผู้มุ่งหวังที่แจ้งว่าไม่ประสงค์จะให้บริษัทเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว หรือผู้มุ่งหวังที่สำนักงานแจ้งให้บริษัททราบว่า เป็นผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการติดต่อ เว้นแต่เวลาล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือนนับแต่วันที่มีการปฏิเสธ หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายชื่อจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี
          เพื่อประโยชน์ในการนี้ บริษัทต้องดำเนินการให้ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย  แจ้งรายชื่อบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายให้บริษัททราบทันทีและบริษัทต้องจัดทำบัญชีดังกล่าวไว้รวมกับบัญชีรายชื่อที่บริษัทได้รับแจ้งจากสำนักงาน

     ข้อ ๑๔ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทจะต้องจัดการให้ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ ดังนี้
          ๑๔.๑ เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังผู้มุ่งหวัง ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสุกล เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่กำลังเสนอขาย หลังจากนั้นต้องแจ้งทันทีว่า ตนประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
          ๑๔.๒ หากผู้มุ่งหวังไม่ประสงค์จะทำประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่อตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องยุติการสนทนาทันที แต่หากผู้มุ่งหวังต้องการทราบการได้มาซึ่งข้อมูลตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย ต้องแจ้งให้ทราบว่า ตนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้มุ่งหวังมาได้อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้
          ๑๔.๓ เมื่อไดรับอนุญาตจากผู้มุ่งหวังให้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องแจ้งขออนุญาตบันทึกเสียงก่อน หากได้รับอนุญาตให้เริ่มบันทึกเสียง และขอคำยืนยันการอนุญาตให้บันทึกเสียงอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไป จนกระทั่งสิ้นสุดการสนทนา และให้เก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนั้นเฉพาะกรณีที่ผู้มุ่งหวังแจ้งขอเอาประกันภัยไว้ตลอดระยะเวลาประกันภัย และเก็บต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย
          ๑๔.๔ ในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย ตัวแทน ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องอธิบายในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
                    ๑๔.๔.๑ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบริษัท
                    ๑๔.๔.๒ สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความคุ้มครอง
                    ๑๔.๔.๓ จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
                    ๑๔.๔.๔ แจ้งวิธีชำระเบี้ยประกันภัย และให้เริ่มต้นความคุ้มครองตามวันที่ผู้มุ่งหวังกำหนด หากไม่กำหนดให้คุ้มครองทันที
                    ๑๔.๔.๕ แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้สิทธิให้ใช้สิทธิได้ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า ๓๐ วันทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผู้มุ่งหวังจะได้รับเบี้ยจประกันภัยคืนเต็มจำนวน
                    ๑๔.๔.๖ เมื่อมีตอบตกลงทำประกันภัย ให้บันทึกชื่อ นามสกุลพร้อมเลขประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น
          ๑๔.๕ เมื่อผู้มุ่งหวังตอบตกลงที่จะทำประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแจ้งการทำประกันภัย ไปยังบริษัทในโอกาสแรกที่กระทำได้ แต่ไม่เกินวันการถัดไป
          ๑๔.๖ ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย จะต้องแจ้งให้ผู้มุ่งหวังจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือได้รับการติดต่อจากบริษัทเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
          ๑๔.๗ ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่บริษัทส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทจะต้องโทรศัพท์ไปขอคำยืนยันจากผู้มุ่งหวังอีกครั้งหนึ่ง (Confirmation Call) เมื่อได้รับอนุญาตให้สนทนา จะต้องอนุญาตผู้มุ่งหวังในการบันทึกเทปสนทนา หากได้รับอนุญาตให้เริ่มบันทึกเสียง และขอคำยืนยันการอนุญาตให้บันทึกเสียงอีกครั้ง หลังจากนั้นให้บันทึกเสียงต่อไป จนกระทั่งสิ้นสุดการ สนทนา และให้บริษัทเก็บเทปสนทนาดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยและเก็บต่อไปอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันสิ้นสุดสัญญาประกันภัย
          ในการสนทนาต้องมีรายละเอียดดังนี้
                    ๑๔.๗.๑ ชื่อ นามสกุลของผู้ทำการติดต่อ
                    ๑๔.๗.๒ สอบถามผู้มุ่งหวังว่าได้รับกรมธรรม์ประกันภัย แล้วหรือไม่
                    ๑๔.๗.๓ ให้สอบถามผู้มุ่งหวังว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้นใดๆ หรือไม่ หากมีจะต้องมีการอธิบายให้ผู้มุ่งหวังสิ้นสงสัย
                    ๑๔.๗.๔ หากผู้มุ่งหวังไม่มีข้อสงสัย ให้สอบถาม ผู้มุ่งหวังยังคงยืนยันที่จะทำประกันภัย หรือไม่ หากยังคงยืนยันในการทำประกันภัยให้แจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้มุ่งหวังได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัท หรือมากกว่า ๓๐ วัน ทั้งนี้ขึ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขาย
          หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัย ให้บริษัทคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
          การคืนเบี้ยประกันภัยให้บริษัทดำเนินการให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับแจ้งการขอสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

ส่วนที่ ๔
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์ (Direct mail)

     ข้อ ๑๕ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านไปรษณีย์ (Direct mail) ให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการเองเท่านั้น
     ข้อ ๑๖ เอกสารที่บริษัทจะส่งให้แก่ผู้รับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้
          ๑๖.๑ ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของบริษัทประกันวินาศภัย
          ๑๖.๒ เงื่อนไขทั่วไป และผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้นความคุ้มครอง และระยะเวลการใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
          ๑๖.๓ จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
          ๑๖.๔ วิธีชำระเบี้ยประกันภัย และวันเริ่มต้นความคุ้มครอง
          ๑๖.๕ ระยะเวลาในการออกกรมธรรม์ประกันภัยหรือหนังสือรับรองการประกันภัยแล้วแต่กรณี

ส่วนที่ ๕
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance)

     ข้อ ๑๗ การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านธนาคาร บริษัทจะต้องจัดการให้ธนาคารปฏิบัติ ดังนี้
          ๑๗.๑ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเสนอขายต้องเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น
          ๑๗.๒ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเสนอขายต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
          ๑๗.๓ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเสนอขายต้องเแสดงให้ปรากฎชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
          ๑๗.๔ การทำประกันภัยของลูกค้าธนาคารต้องเป็นไปโดยความสมัครใจห้ามมิให้มีการบังคับ หรือใช้เงื่อนไขในการต่อรองให้สินเชื่อ หรือธุรกรรมอื่นใดของธนาคาร
          ๑๗.๕ ธนาคารจะต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับนายหน้าประกันวินาศภัย ดังที่กล่าวไว้ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๖
การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยวิธีอื่นตาม ๙.๕

     ข้อ ๑๘ การเสนอขายโดยวิธีอื่น นอกจากวิธีตาม ๙.๑ , ๙.๒ ,๙.๓ และ ๙.๔ ที่เป็นการเสนอขายแก่ผู้มุ่งหวังเป็นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง และเพื่อให้ผู้มุ่งหวังติดต่อแจ้งทำประกันภัยไปยังบริษัทตนเอง ให้เสนอขายได้แต่เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยแบบพื้นฐาน และกระทำได้โดยตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น  ทั้งนี้ให้นำความในส่วนที่ ๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม


ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๘๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑
หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :