• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที ๑๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงออกประกาศไว้ ดังนี้
     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
     ข้อ ๓ ในประกาศนี้
     “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรด้วย
     “การบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการการวางแผน จัดการ และควบคุม
กิจกรรมหลักของบริษัทแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management) เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อบริษัท โดยคำนึงถึงลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนของบริษัท และการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทเป็นสำคัญ
     “ผู้บริหารของบริษัท” ในกรณีบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เว้นแต่กรณีตามข้อ ๑๑ ให้หมายความถึง คณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูง ส่วนกรณีบริษัทที่เป็นสาขาของบริษัทประกัน
วินาศภัยต่างประเทศ ให้หมายความว่า ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่มีอำนาจหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของบริษัท
     “กรอบการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า นโยบาย ขอบเขต โครงสร้าง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
     “ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” หมายความว่า ระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถยอมรับ   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
     ข้อ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงขั้นต่ำของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้
     ข้อ ๕ บริษัทต้องจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมของบริษัท ซึ่งระบุถึงเหตุที่มาของความเสี่ยง ประเภท และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงแต่ละประเภท พร้อมทั้งสื่อสารนโยบายนั้นให้ทุกหน่วยงานทราบและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทสามารถจัดทำระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในเชิงปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพก็ได้
     นอกจากการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงตามวรรคแรกแล้ว ต้องทำสรุปแผน ๓ ปีของทิศทางการขยายงาน อัตราการเจริญเติบโตของบริษัท และแผนในการรองรับการขยายงานของบริษัท
     นโยบายการบริหารความเสี่ยงตามวรรคแรก และการสรุปแผน ๓ ปี ตามวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของบริษัท
     ข้อ ๖ บริษัทต้องกำหนดขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และระบุประเด็นสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริษัท ดังนี้
          ๖.๑ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
          ๖.๒ การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
          ๖.๓ การพิจารณารับประกันภัย
          ๖.๔ การจัดการค่าสินไหมทดแทน
          ๖.๕ การประกันภัยต่อ
          ๖.๖ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
     ข้อ ๗ บริษัทต้องจัดทำให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Structure) ที่สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และสภาพแวดล้อมของบริษัท โดยผู้บริหารของบริษัทต้องอนุมัติโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประจำทุกปี
     ข้อ ๘ บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
          ๘.๑ บริษัทต้องระบุความเสี่ยง (Risk Identification) และแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งในทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน และต้องทบทวนความเสี่ยงของบริษัท
เป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ ๑ หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โดยต้องมีการพิจารณาประเภทความเสี่ยงดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
               (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม หรือไม่
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
               (๒) ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณเงินสำรอง และการพิจารณารับประกันภัย
               (๓) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจาการที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินกองทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้
               (๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลว ความไม่เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก
               (๕) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์
               (๖) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัท รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต
          ๘.๒ บริษัทต้องกำหนดวิธีการในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และจัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญ
          ๘.๓ บริษัทต้องมีการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
          ๘.๔ บริษัทต้องมีการควบคุมและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง(Risk Monitoring and Review) รวมทั้งระบบรายงานข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง โดยให้คำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของบริษัท
     ข้อ ๙ ให้บริษัทจัดส่งนโยบายบริหารความเสี่ยง และสรุปแผน ๓ ปี ตามข้อ ๕ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นประจำทุกปี โดยให้จัดส่งภายใน ๓ เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และ ๑เดือนนับจากวันที่ผู้บริหารของบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารความเสี่ยงหรือสรุปแผนดังกล่าวข้างต้นที่มีนัยสำคัญ
     ข้อ ๑๐ บริษัทต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง และพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา
     ข้อ ๑๑ ผู้บริหารของบริษัทต้องกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๘๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  18
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :