• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังนี้

     ข้อ ๑ บริษัทประกันวินาศภัยต้องเปิดทำการติดต่อกับประชาชนทุกวันเว้นแต่วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดดังต่อไปนี้ บริษัทจะเปิดทำการก็ได้

               ๑.วันศุกร์              ๑    มกราคม      วันขึ้นปีใหม่

               ๒.วันจันทร์           ๑    มีนาคม        ชดเชยวันมาฆบูชา (วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์)  

               ๓.วันอังคาร          ๖    เมษายน      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

               ๔.วันอังคาร          ๑๓  เมษายน     วันสงกรานต์

               ๕.วันพุธ                ๑๔  เมษายน     วันสงกรานต์

               ๖.วันพฤหัสบดี      ๑๕  เมษายน     วันสงกรานต์

               ๗.วันจันทร์            ๓    พฤษภาคม   ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ   (วันเสาร์ที่ ๑ พฤษภาคม)

               ๘.วันพุธ                 ๕    พฤษภาคม   วันฉัตรมงคล

               ๙.วันศุกร์               ๒๘  พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา

               ๑๐.วันจันทร์          ๒๖  กรกฎาคม    วันอาสาฬหบูชา

               ๑๑.วันพฤหัสบดี     ๑๒  สิงหาคม     วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

               ๑๒.วันจันทร์          ๒๕  ตุลาคม        ชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม)

               ๑๓.วันจันทร์           ๖    ธันวาคม       ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม)

               ๑๔.วันศุกร์             ๑๐  ธันวาคม       วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

               ๑๕.วันศุกร์             ๓๑  ธันวาคม       วันสิ้นปี

     ข้อ ๒ สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล จะปิดทำการในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวันก็ได้

     ข้อ ๓ เวลาเปิดทำการของบริษัทประกันวินาศภัย ให้เปิดทำการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เว้นแต่วันเสาร์จะเปิดทำการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ก็ได้

     ข้อ ๔ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้มีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม บริษัทจะปิดทำการก็ได้ แต่บริษัทต้องจัดให้มีพนักงานที่มีหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุตรวจสอบอุบัติเหตุและเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประจำอยู่ที่บริษัทและสำนักงานสาขาของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์และผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒

 

                                             (นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์) 
                                               ปลัดกระทรวงการคลัง
               ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา 91

มาตรา ๙๑

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  25
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๘      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :