• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๗/๒๕๕๒ เรื่อง ให้แก้ไข พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๗/๒๕๕๒ เรื่อง ให้แก้ไข พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๗/๒๕๕๒ เรื่อง ให้แก้ไข พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามควาในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑. ให้ยกเลิกความใน ข้อ ๙.๒(๔) ข้อบังคับทั่วไปของพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
     "(๔) กลุ่มรถยนต์
               กลุ่มรถยนต์แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม โดยอาศัยราคาอะไหล่และค่าซ่อมเป็นตัวกำหนดการแบ่งกลุ่มรถยนต์ดังกล่าว โดยจำแนกรายละเอียดตาม ยี่ห้อ หรือยี่ห้อและรุ่น รายละเอียดระบุไว้ในตารางกลุ่มรถยนต์
               กรณีรถยนต์ยี่ห้อ หรือยี่ห้อและรุ่นที่มิได้ระบุไว้ในตารางกลุ่มรถยนต์ ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัย ซึ่งจำแนกตามราคา ลักษณะของรถ และจำแนกตามการผลิตภายในประเทศและรถที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

                     ขั้นที่ ๑ ให้จำแนกกลุ่มรถยนต์ตามราคารถยนต์ ดังนี้
                                 กลุ่มที่ ๑ ราคารถยนต์ตั้งแต่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทเป็นต้นไป
                                 กลุ่มที่ ๒ ราคารถยนต์ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
                                 กลุ่มที่ ๓ ราคารถยนต์ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
                                 กลุ่มที่ ๔ ราคารถยนต์ตั้งแต่ ๗๐๐,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                                 กลุ่มที่ ๕ ราคารถยนตไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

                     ขั้นที่ ๒ ให้ปรับกลุ่มรถยนต์ที่ได้ในขั้นที่ ๑ ขึ้นอีก๑ ขั้น กรณีลักษณะของรถเป็นรถยนต์สปอร์ต หรือเป็นรถที่นำเข้าจากต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ยี่ห้อ A รุ่น AB ราคารถยนต์ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศ ให้จัดกลุ่มรถยนต์ในกลุ่มที่ ๓ เป็นต้น
                                 รถยนต์สปอร์ต หมายถึง รถยนต์ ๒ ประตู ซึ่งอาจมีเบาะหลังหรือไมมีก็ได้ และเป็นรถที่มีการติดตั้งเครื่องยนต์มีแรงขับเคลื่อนสูง และมีช่วงล่างค่อนข้างกระด้างเพื่อการเกาะถนนที่ดี เช่น รถยนต์ยี่ห้อ นิสสัน สกายลาย เป็นต้น
                                 กลุ่มรถยนต์ใช้สำหรับ รถรหัส ๑๑๐ ๑๒๐ (เฉพาะรถยนต์นั่งเท่านั้น)"

     ข้อ ๒ ให้ยกเลิกตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์ตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันภรถยนต์ตามคำสั่งนายทะเบียที่ ๖/๒๕๔๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจนพิกัดอัตราเบี้ยประกันรถยนต์ที่แก้ไขปรับปรุงแทน แบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ถูกยกเลิก ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์แนบท้ายคำสั่งนี้แทนตารางแบ่งกลุ่มรถยนต์ที่ได้ยกเลิก
     ข้อ ๓ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๙๐, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :