• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช้ และข้อความ ของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช้ และข้อความ ของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด ตัวอักษร ภาษาที่ใช้ และข้อความ ของเอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๘) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกประกาศไว้ดังนี้ 

     ข้อ ๑ เอกสารแสดงการรับเงิน ให้ใช้คำว่า “ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี”

     ข้อ ๒ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงิน และให้มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
          ๒.๑ คำบอกชื่อว่าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
          ๒.๒ ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท
          ๒.๓ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
          ๒.๔ เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
          ๒.๕ วัน เดือน ปี ที่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี
          ๒.๖ ชื่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขอเอาประกันภัย
          ๒.๗ ชื่อตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทให้รับเงินเบี้ยประกันภัย
          ๒.๘ เลขที่ของกรมธรรม์ประกันภัย
          ๒.๙ จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยและงวดที่ชำระ ปีที่ของกรมธรรม์ประกันภัยและระยะเวลาเอาประกันภัย

     ข้อ ๓ ข้อความในเอกสารการรับเงินดังกล่าวข้างต้นต้องใช้แบบตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์อ่านง่ายและสุภาพ และข้อความตาม ๒.๔ ๒.๕ ๒.๖ ๒.๗ ๒.๘ และ ๒.๙ ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่าสิบสองพอยท์และมีจำนวนตัวอักษรในหนึ่งนิ้ว ไม่เกินสิบแปดตัวอักษร

     ข้อ ๔ ข้อความในเอกสารแสดงการรับเงินเบี้ยประกันภัยที่บริษัทจัดพิมพ์ขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากมีข้อความ แบบอักษร และขนาดอักษรไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้บริษัทใช้เอกสารดังกล่าวได้ต่อไปอีกไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
     กำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งอาจขยายได้อีกไม่เกินเก้าสิบวัน เมื่อบริษัทร้องขอต่อนายทะเบียน ก่อนสิ้นระยะเวลานั้นและแสดงเหตุผลอันสมควร

     ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒

(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๘๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :