• หมวดกฏหมาย
 • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
 • ICP
 • ค้นหาตามหมวดอักษร
 • ค้นหาด้วยคำ
 • กฏหมายอื่น
 • รวมคำภิพากษาฎีกา
 • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
 • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ดังนี้
     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒”
     ข้อ ๒ ในประกาศนี้
     “บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
     “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
     “นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย
     “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
     ข้อ ๓ ให้บริษัทจำทำและยื่นงบการเงินและรายงายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อคณะกรรมการ โดยผ่านสำนักงานดังต่อไปนี้

 1.  งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
 2.  งบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาแล้วที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
 3.   รายงานประจำปีแสดงการดำเนินงานของบริษัท

     ข้อ ๔ การจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินของผู้ทีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
     ข้อ ๕ การจำทำรายงานประจำปีให้ใช้เกณฑ์การรับรู้และวัดมูลค่าตามนัยแห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
     ข้อ ๖ การยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแบบ และระยะเวลา ดังต่อไปนี้
          ๖.๑ งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ของปี พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งสามไตรมาส ให้บริษัทยื่นภายในหกสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ตามแบบแนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๐/๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดแบบงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ หรือตามแบบงบการเงินรายไตรมาสแนบท้ายประกาศนี้
          งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ของปี พ.ศ.๒๕๕๔ ทั้งสามไตรมาส ให้บริษัทยื่นภายในหกสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ตามแบบงบการเงินรายไตรมาสแนบท้ายประกาศนี้
          งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งของปีพ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป ให้บริษัทยื่นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ตามแบบงบการเงินรายไตรมาสแนบท้ายประกาศนี้
          ๖.๒ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว สำหนับรอบปีปฏิทิน พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๒ และ พ.ศ.๒๕๕๓ ให้บริษัทยื่นภายในห้าเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีปฏิทินแต่ละรอบ ตามแบบแนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๐/๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดแบบงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ หรือตามแบบงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาแล้วแนบท้ายประกาศนี้
          ๖.๓ รายงานประจำปีแสดงการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีปฏิทินพ.ศ.๒๕๕๑ ให้บริษัทยื่นภายในห้าเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีปฏิทิน ตามแบบแนบท้านประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบและรายการรายงานประจำปีแสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประกันวินาศภัยลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ หรือตามแบบรายงานประจำปีแนบท้ายประกาศนี้
          รายงานประจำปีแสดงการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีปฏิทิน พ.ศ.๒๕๕๒ และ พ.ศ.๒๕๕๓ ให้บริษัทยื่นภายในห้าเดือนนับแต่วีนสิ้นสุดรอบปีปฏิทินแต่ละรอบ ตามแบบรายงานประจำปีแนบท้ายประกาศนี้
          รายงานประจำปีแสดงการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีปฏิทิน พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป ให้บริษัทยื่นภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีปฏิทินแต่ละรอบ ตามแบบรายงานประจำปีแนบท้ายประกาศนี้
          ข้อ ๗ การยื่นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาแล้วของบริษัทตามประกาศฉบับนี้ทุกงวด ให้ยื่นในรูปแบบกระดาษ (Hard copy) และไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดี(Compact dise :CD)
          การยื่นรายงานประจำปีแสดงการดำเนินงานดำเนินการของบริษัทตามประกาศฉบับนี้ทุกงวดให้ยื่นตามคู่มือการจัดทำข้อมูลทางการเงินประจำปีในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาโดยสำนักงาน ทั้งนี้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้ตามคู่มือการจัดทำข้อมูลทางการเงินประจำปี  ให้ถือว่าบริษัทยังไม่ได้ยื่นรายงานตามความในประกาศนี้
ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาโดยสำนักงานตามวรรคสองได้ บริษัทอาจร้องขอขยายเวลาต่อนายทะเบียนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นรายงานครั้งนั้นได้ โดยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นด้วย  หารนายทะเบียนเห็นสมควร  จะอนุญาตขยายระยะเวลาก็ได้ ทั้งนี้บริษัทต้องยื่นรายงานในรูปแบบกระดาษ(Hard copy) จำนวน ๒ชุด มาพร้อมกับการร้องขอขยายระยะเวลาด้วย

          ข้อ ๘ การยื่นงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาแล้วของบริษัท ตามข้อ ๗ วรรคแรก รายงานในรูปกระดาษต้องมีข้อความถูกต้องตรงกับรายงานในรูปไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในดิสเกตต์ (Diskette) หรือในแผ่นซีดี (Compact dise : CD) และต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

          ข้อ ๙ ในการณที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละยี่สิบ ให้บริษัทจัดทำรายงานชี้แจ้งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและยื่นต่อคณะกรรมการ  โดยผ่านสำนักงาน พร้อมกับงบการเงินที่บริษัทต้องยื่นส่งตามประกาศนี้

          ประกาศ ณ วันที่   ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ  ๒๕๕๒

          (นายศุภวัฒน์  ควัฒน์กุล)
          ปลัดกระทรวงการคลัง
          ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๓, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  12
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :