• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเดี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเดี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเดี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่  ๓/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ และใช้ความต่อไปนี้แทน
     ”ข้อ ๖ การยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลา ดังต่อไปนี้

     (๑) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้บริษัทยื่นภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
          (ก) หกสิบวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส สำหรับงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
          (ข)  สี่สิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส สำหรับงบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชชีได้สอบทานแล้ว ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

      (๒) งบการเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้บริษัทยื่นภายในกำหนดเวลา  ดังต่อไปนี้
           (ก) ห้าเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีปฏิทินแต่ละรอบ สำหรับงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และปี พ.ศ.๒๕๕
           (ข) สี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีปฏิทินแต่ละรอบ  สำหรับงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

     (๓) รายงานประจำปีแสดงการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้บริษัทยื่นภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้
          (ก) ห้าเดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีปฏิทินแต่ละรอบ สำหรับรายงานประจำปีแสดงการดำเนินงานของบริษัท ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และปี พ.ศ. ๒๕๕๓
          (ข) สี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีปฏิทินแต่ละรอบ สำหรับรายงานประจำปีแสดงการดำเนินงานของบริษัท ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

     ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากประเทศประสบภัยพิบัติร้ายแรง หรือมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสาธารณชน ทำให้บริษัทไม่สามารถยื่นงบการเงินหรือรายงานประจำปีได้ภายในกำหนดเวลาตาม (๑) (๒) (๓) ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการมีอำนาจขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็นแล้วให้รายงานคณะกรรมการทราบ”
    ข้อ ๒ งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ บริษัท อาจใช้ตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๐/๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดแบบงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ได้
    งบการเงินสำหนับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และปี พ.ศ. ๒๕๕๓ บริษัทอาจใช้ตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๐/*๒๕๔๕ เรื่อง กำหนดแบบงบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ได้

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที  ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๓

     (นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์)
     ปลัดกระทรวงการคลัง
     ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
วันที่มีผลบังคับ : ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๓, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  12
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :