• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒/๒๕๕๒เรื่อง ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒/๒๕๕๒เรื่อง ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒/๒๕๕๒เรื่อง ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ( ฉบับที่๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนจึงออกคำสั่ง ไว้ดังนี้


     ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่อง ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย”


     ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป


     ข้อ ๓ ในคำสั่งนี้
          “บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย


     ข้อ ๔ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล ตามแบบ ปผว.๑ แนบท้ายคำสั่งนี้ โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้
          ๔.๑ ฐานะการเงิน โดยให้เปิดเผยฐานะการเงินรายปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และฐานะการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
               ทั้งนี้ในขณะที่บริษัทยังไม่มีการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามความในมาตรา ๔๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้บริษัทเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประจำเดือน มีนาคม มิถุนายน และกันยายน แทน
               การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินให้มีรายละเอียด ดังนี้
               ๔.๑.๑ งบดุล และสถานะเงินกองทุน ประกอบด้วย
                         (๑) สินทรัพย์
                         (๒) หนี้สิน
                         (๓) ส่วนของผู้ถือหุ้น
                         (๔) เงินกองทุน
                         (๕) เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย
                         (๖) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย
               ๔.๑.๒ อัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนสภาพคล่อง (liquidity  ratio) กล่าวคือ สินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจากการรับประกันภัยโดยตรง
          ๔.๒ ผลการดำเนินงานรายปี และผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้
               ๔.๒.๑ งบกำไรขาดทุน ประกอบด้วย
                         (๑) รายได้
                         (๒) รายจ่าย
                         (๓) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
               ๔.๒.๒ งบกระแสเงินสด ประกอบด้วย
                         (๑) กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
                         (๒) กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
                         (๓) กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหางาน
                         (๔) เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
               ๔.๒.๓ สัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
          ๔.๓ การรับประกันภัย การจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและวิธีการติดต่อกับบริษัท โดยให้มีรายละเอียด ดังนี้
               ๔.๓.๑ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอเอาประกันภัย
               ๔.๓.๒ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทน หรือผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
               ๔.๓.๓ วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน


     ข้อ ๕ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายไตรมาส ภายในสี่สิบห้าวันนับจากวันสิ้นไตรมาสนั้น
          ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรายปี ภายในห้าเดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
          ในกรณีที่บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ต่ำกว่าร้อยละร้อย ระหว่างไตรมาสให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่อัตราส่วนดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละร้อย ตามแบบ ปผว.๒ แนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้บริษัทต้องปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว อย่างน้อยทุกสิ้นเดือน


     ข้อ ๖ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย


     ข้อ ๗ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์(website)ของบริษัท และปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต(Universal resource locator : URL) ที่เป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย


     สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๒

     ( นางจันทรา  บูรณฤกษ์ )
     เลขาธิการ
     นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์)เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๓, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  12
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๐/๑      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :