• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๒  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

 

     อาศัยอำนาจตามความแห่งมาตรา ๕๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้
      ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการส่งรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๒”
      ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับรายงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นต้นไป
      ข้อ ๓ ในประกาศนี้
            “รายงาน” หมายความว่า รายงานปรจำปีการคำนวณความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งบริษัทต้องส่งต่อคณะกรรมการ ตามความในมาตรา ๕๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
          “บริษัท”หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฏหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยในราชอาณาจักรด้ว
      “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” หมายความว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฏหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและให้หมายความรวมถึงผู้มีสิทธิรับรองรายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ตามในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย
     “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
     “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
      ข้อ ๔ ให้บริษัทส่งรายงานสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาแล้วต่อคณะกรรมการ ดยส่งผ่านสำนักงานภายในห้าเดือนนับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดตามแบบและรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นอย่างน้อย
      ข้อ ๕ ในกรณี่มีเหตุอันควร คณะกรรมการอาจสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสงอย่างเป็นลำดับ ดังนี้
            ๕.๑ สั่งให้บริษัทดำเนินการจัดหานักคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่นที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเป็นผู้สอบทานและรับรองรายงานอีกครั้งหนึ่ง โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท
            ๕.๒ สั่งให้บริษัทจัดสรรเงินสำรองประกันภัยตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม
      ข้อ ๖ บริษัทต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อใช้ในการคำนวณเงินสำรองประกันภัย
      ข้อ ๗ การส่งรายงานตามประกาศนี้ ให้บริษัทดำเนินการจัดส่งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่สำนักงานกำหนดไว้ และในรูปกระดาษ (Hard copy) ที่บันทึกข้อมูลถูกต้องตรงกัน

     ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

     นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
     ปลัดกระทรวงการคลัง
     ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

     เป็นกฎหมายและคำสั่งที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย /นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๙๓, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :