• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้บริษัทประกันวินาศภัยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้บริษัทประกันวินาศภัยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้บริษัทประกันวินาศภัยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

        ตามที่ นายทะเบียน ได้มีคำสั่ง ที่ ๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ สั่งให้บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากปรากฎหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขาดเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน และค้างจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนเป็นจำนวนมาก การดำเนินการจึงอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน นั้น

        บัดนี้ปรากฏหลักฐานว่า บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชื่อเดิม บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำรงไว้ซึ่งเงินกองทุนครบถ้วนตามกฎหมาย และมีการแก้ไขปัญหาการค้างจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทอยู่ในฐานะที่จะประกอบธุรกิจต่อไปได้ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ ๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ 

        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

        สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

               (นางจันทรา  บูรณฤกษ์) 
                      เลขาธิการ 
    คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
                  นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๕ กันยายน ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์)เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๘๘, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑
หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :