• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๓  
 
   
  กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : กฎกระทรวง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : กฎกระทรวง
เนื้อหา :

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา๕๕แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็ฯกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
     ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎหระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕
     ข้อ ๒ บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็ฯไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
     ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวนายทะเบียน
     ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
     ข้อ ๕ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้รูปถ่ายจที่ถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว ขนาด ๒.๕ x ๓.๐ เซนติเมตร
ครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม
     ข้อ ๖ บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันออกบัตร
     ข้อ ๗ บัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ใช้ต่อไปจนกว่าจะหมดอายุหรือจนกว่าจะออกบัตรใหม่ตามกฎกระทรวงนี้
     ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

     (นายกรณ์ จาติกวณิช)
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
วันที่มีผลบังคับ : ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : นายกรณ์ จาติกวาณิช รัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
2     เลขที่ ICP :  3
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๕      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :