• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๒๑๔/๒๕๔๘ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประวินาศภัย  
 
   
  คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๒๑๔/๒๕๔๘ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๒๑๔/๒๕๔๘ เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา :

      ด้วยปรากฎหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่า บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด มีฐานะการเงิน ไม่มั่นคงอันอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน ประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน และกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งถ้าบริษัทยังคงประกอบธุรกิจประกัน วินาศภัยต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป
     สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

     นายทนง  พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘
วันที่มีผลบังคับ : ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ผู้ลงนาม : นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  6
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :