• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑/๒๕๕๒เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด  
 
   
  คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑/๒๕๕๒เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๑/๒๕๕๒เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     ตามที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งที่ ๓๘๐ /๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด นั้น
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และมติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงมีคำสั่ง ดังนี้
     ข้อ ๑ แต่งตั้งให้ นายสมนึก พุ่มไฉยา และนายอารี วิไลวรรณ เป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด
     ข้อ ๒ ให้ผู้ชำระบัญชีตามข้อ ๑ ทำการชำระบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัด และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
     ข้อ ๓ ให้ผู้ชำระบัญชีได้รับค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ดังนี้
              ๓.๑ ค่าตอบแทนจนเสร็จสิ้นการชำระบัญชีเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จนครบ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และหากครบ ๑๒ เดือน การแบ่งชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการชำระบัญชีต่อไปให้แล้วเสร็จ โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
              ในกรณีที่ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อเห็นว่าบริษัทมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนด จะเรียกเก็บค่าตอบแทน จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท หักด้วยเงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับไปแล้ว โดยจะหักเงินจำนวนดังกล่าว ภายใน ๗ วัน ก่อนการยื่นคำร้องต่อศาล
              ๓.๒ ค่าจัดการขายทรัพย์สินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของจำนวนเงินที่ได้รับแล้วจากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท
              ๓.๓ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ให้จ่ายจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด
     ข้อ ๔ ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายหนี้ตามสัญญาประกันภัยจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด

     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                                                 สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒

                                                                                       (นายศุภรัตน์  ควัฒน์กุล)
                                                                                         ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                           ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๐    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :