• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย พ.ศ.๒๕๕๓  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย พ.ศ.๒๕๕๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสาร เกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ วรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคสี่ และมาตรา ๖๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ ในประกาศนี้
          “การประกันภัยรายย่อย” หมายความว่า การประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ว่า ไมโคร อินชัวรันส์
          “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          “บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

     ข้อ ๒ แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต และเอกสารเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย ให้เป็นดังนี้

          (๑.) คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๑.๑
          (๒.) ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๒.๑
          (๓.) หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๓.๑
          (๔.) หนังสือแสดงความยินยอมของบริษัทให้เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อยของบริษัทอื่น ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๔.๑
          (๕.) คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๕.๑
          (๖.) คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย กรณีผ่านทางธนาคารและระบบอินเทอร์เนต ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๖.๑
          (๗.) หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้ทำสัญญาประกันวินาศภัย สำหรับการประกันภัยรายย่อย ให้เป็นไปตามแบบ ตว.๗.๑

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

(นางจันทรา  บูรณฤกษ์)
เลขาธิการ 
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
วันที่มีผลบังคับ : ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๒ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๓      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :