• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียนเรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๒  
 
   
  ประกาศนายทะเบียนเรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียนเรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจความตามในข้อ ๗ และข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนออกประกาศ ไว้ดังนี้
     ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
     ข้อ ๒ ในประกาศนี้
     “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

หมวด ๑
การสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

     ข้อ ๓ การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องมีจำนวนข้อและกำหนดจำนวนคะแนนแต่ละวิชา ดังต่อไปนี้
          ๓.๑ ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย
               ๓.๑.๑ วิชา จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
               ๓.๑.๒ วิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
               ๓.๑.๓ วิชา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
               ๓.๑.๔ วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ประกอบด้วย
                    ๓.๑.๔.๑ วิชา หลักการประกันวินาศภัย จำนวน ๔ ข้อ ๘ คะแนน
                    ๓.๑.๔.๒ วิชา การประกันอัคคีภัย จำนวน ๔ ข้อ ๘ คะแนน
                    ๓.๑.๔.๓ วิชา การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน ๔ ข้อ ๘ คะแนน
                    ๓.๑.๔.๔ วิชา การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง จำนวน ๔ ข้อ ๘ คะแนน
                    ๓.๑.๔.๕ วิชา การประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน ๔ ข้อ ๘ คะแนน
          ๓.๒ ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ประเภทการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพ
               ๓.๒.๑ วิชา จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัยจำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
               ๓.๒.๒ วิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัยจำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
               ๓.๒.๓ วิชา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
               ๓.๒.๔ วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และการประกันสุขภาพ จำนวน ๒๐ ข้อ ๔๐ คะแนน
          ๓.๓ ใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย ประเภทการประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
               ๓.๓.๑ วิชา จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
               ๓.๓.๒ วิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
               ๓.๓.๓ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒  ) พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
               ๓.๓.๔ วิชา การประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน ๒๐ ข้อ ๔๐ คะแนน
     ข้อ ๔ การสอบความรู้ตามข้อ ๓ ให้ใช้วิธีการสอบแบบปรนัย โดยมีระยะเวลาการสอบ จำนวน ๒ ชั่วโมง

หมวด ๒
การสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

     ข้อ ๕ การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทการจัดการประกันภัยโดยตรง ต้องมีจำนวนข้อ และกำหนดจำนวนคะแนนแต่ละวิชา ดังต่อไปนี้
          ๕.๑ วิชา จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
          ๕.๒ วิชา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัย จำนวน ๑๐ ข้อ ๒๐ คะแนน
          ๕.๓ วิชา พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๒๐ ข้อ ๔๐ คะแนน
          ๕.๔ วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ประกอบด้วย
               ๕.๔.๑ หลักการประกันวินาศภัย จำนวน ๑๔ ข้อ ๒๘ คะแนน
               ๕.๔.๒ การประกันอัคคีภัย จำนวน ๑๔ ข้อ ๒๘ คะแนน
               ๕.๔.๓ การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน ๑๔ ข้อ ๒๘ คะแนน
               ๕.๔.๔ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง จำนวน ๑๔ ข้อ ๒๘ คะแนน
               ๕.๔.๕ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำนวน ๑๔ ข้อ ๒๘ คะแนน
     ข้อ ๖ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยต่อ เมื่อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยโดยตรงแล้ว ต้องสอบความรู้วิชาเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ๘๐ คะแนน
     ข้อ ๗ การสอบความรู้ตามข้อ ๕ ให้ใช้วิธีการสอบแบบปรนัย ระยะเวลาการสอบจำนวน ๓ ชั่วโมง สำหรับการสอบความรู้ตามข้อ ๖ ให้ใช้วิธีการสอบแบบปรนัยหรือแบบอัตโนมัติก็ได้ ระยะเวลาการสอบจำนวน ๑ ชั่วโมง

หมวด ๓
การสมัครสอบ การจัดสอบ และการประกาศผลสอบ

     ข้อ ๘ ผู้สมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย มีวิธีสมัครสอบ ๒ วิธี ดังนี้
          ๘.๑ สมัครสอบผ่านสถานที่รับสมัครสอบ โดยยื่นใบสมัครสอบพร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          ๘.๒ สมัครสอบผ่านอินเตอร์เนต โดยกรอกข้อมูลสมัครสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับสมัครสอบ
     ข้อ ๙.ผู้สมัครสอบความรู้ตามข้อ ๘ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนด ในกฎกระทรวง ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
     ข้อ ๑๐ การกำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ การจัดสอบ และการประกาศผลสอบ จะกำหนดโดย
          ๑๐.๑ สมาคมประกันวินาศภัย และ/หรือสถาบันประกันภัยไทย กรณีการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
          ๑๐.๒ สำนักงาน กรณีการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและ/หรือนายหน้าประกันวินาศภัย

หมวด ๔
เกณฑ์การตัดสิน

     ข้อ ๑๑ ผู้สมัครสอบความรู้ตามข้อ ๓ ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังนี้
          ๑๑.๑ ผ่านการสอบความรู้ในวิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
          ๑๑.๒ ผ่านการสอบความรู้ในทุกวิชายกเว้นวิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัยตาม ๓.๑ หรือ ๓.๒ หรือ ๓.๓ แล้วแต่กรณี ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
          ผู้สมัครสอบต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งใน ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ในการสอบครั้งเดียวกัน จึงถือว่าสอบได้
     ข้อ ๑๒ ผู้สมัครสอบความรู้ตามข้อ ๕ ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังนี้
          ๑๒.๑ ผ่านการสอบความรู้ในวิชาจรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
          ๑๒.๒ ผ่านการสอบความรู้ในวิชาตามข้อ ๕.๒ ๕.๓ และ ๕.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
          ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งใน ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ในการสอบครั้งเดียวกันจึงถือว่าสอบได้
     ข้อ ๑๓ ผู้สมัครสอบความรู้ตามข้อ ๖ ใช้เกณฑ์ตัดสิน ดังนี้
          ๑๓.๑ ต้องเป็นผู้สอบความรู้ได้ตามข้อ ๑๒
          ๑๓.๒ ผ่านการสอบความรู้ในวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
          ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งใน ๑๓.๑ และ ๑๓.๒ จึงถือว่าสอบได้

หมวด ๕
ระเบียบการสอบ

     ข้อ ๑๔ ให้ผู้สมัครสอบความรู้ปฏิบัติตามระเบียบ ดังต่อไปนี้
          ๑๔.๑ ต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบต่อผู้ควบคุมการสอบก่อนเข้าห้องสอบ
          ๑๔.๒ ต้องเข้าห้องสอบตามวัน เวลา และสถานที่ตามประกาศกำหนด หากเวลากำหนดเข้าห้องสอบผ่านไปแล้ว ๑๕ นาที ผู้สมัครสอบความรู้ไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ และผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๒๐ นาที หลังจากที่ได้เริ่มสอบไม่ได้
          ๑๔.๓ ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย
          ๑๔.๔ ต้องนั่งสอบในที่ที่กำหนดไว้ และแสดงบัตรเข้าสอบพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ออกโดยส่วนราชการซึ่งติดภาพถ่ายของผู้ถือบัตรโดยวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ ในกรณีสมัครสอบผ่านอินเตอร์เนตต้องนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงด้วย
          ๑๔.๕ ต้องใช้กระดาษคำตอบที่ผู้ควบคุมการสอบแจกให้เท่านั้น
          ๑๔.๖ ต้องนำอุปกรณ์ในการตอบข้อสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ หรือเครื่องคำนวณ มาด้วยตนเอง
          ๑๔.๗ ต้องลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบความรู้ด้วยตนเองในทะเบียนผู้เข้าสอบความรู้ตามที่ผู้ควบคุมการสอบจัดให้
          ๑๔.๘ ห้ามนำกระดาษ สมุด ตำรา เอกสารอื่นใด หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการสอบ
          ๑๔.๙ ห้ามนำข้อสอบ หรือ กระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ
          ๑๔.๑๐ ห้ามพูดคุย ปรึกษาหารือ ลอกเลียนผู้อื่น ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด อันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อื่นในขณะทำการสอบ
     ข้อ ๑๕ ผู้เข้าสอบ ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบการเข้าสอบข้อหนึ่งข้อใดตามที่กำหนดในข้อ ๑๔ แห่งประกาศฉบับนี้ให้ถือว่าผู้นั้นสอบตก
     ข้อ ๑๖ ผู้สมัครสอบ ผู้ใดกระทำการทุจริต หรือมีส่วนร่วมทุจริตในการสอบ หรือยินยอมให้ผู้อื่นทำการสอบแทน ทั้งผู้สมัครสอบ ผู้ทำการสอบแทนและผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริตการสอบ ต้องถูกตัดสิทธิการสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและการสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปีนับแต่วันที่ได้กระทำการนั้น
     ผู้ทำการสอบแทนหรือผู้มีส่วนร่วมทุจริตในการสอบ เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่แล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย และให้นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
    
     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๒

(นางจันทรา บูรณฤกษ์)
 เลขาธิการ
 คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๔      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :