• หมวดกฏหมาย
 • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
 • ICP
 • ค้นหาตามหมวดอักษร
 • ค้นหาด้วยคำ
 • กฏหมายอื่น
 • รวมคำภิพากษาฎีกา
 • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
 • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒)  
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

 

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
     ข้อ ๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย         พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๒)”
     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นตันไป
     ข้อ ๓ ในประกาศนี้
          “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          “หน่วยงานที่จัดอบรม” หมายความว่า สถาบันประกันภัยไทย สถาบันอุดมศึกษา สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมนายหน้าประภันภัยไทย บริษัทประกันวินาศภัย รวมทั้งสถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
     ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวดที่ ๒/๑ วิธีการอบรม ข้อ๘/๑ ข้อ ๘/๒ และข้อ ๘/๓ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอรับแลขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑

“หมวดที่ ๒/๑
วิธีการอบรม

     ข้อ ๘/๑ ให้หน่วยงานที่จัดอบรม ปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้

 1. ประกาศกำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในที่ที่เปิดเผยหรือผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ หรือเวบไซด์ของหน่วยงานที่จัดอบรม
 2. รับสมัครการอบรมโดยให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรอกใบสมัครพร้อมระบุ หลักสูตร และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย (กรณีต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันวินาศภัย)แล้วแต่กรณี
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมให้ระบุหลักสูตรการอบรมถูกต้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติที่กำหนดในการขอรับใบอนุญาต และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย โดยตรวจสอบผ่านทางเวบไซด์สำนักงาน คปภ. “http:/eservice.oic.or.th/eService/Search/Broker/PersonAllow.aspx”
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในที่ที่เปิดเผยหรือในเว็บไซด์ของหน่วยงานที่จัดอบรม ก่อนทำการอบรมอย่างน้อย ๓ วัน มีรายละเอียดดังนี้
 5. ส่งข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งหมดให้สำนักงานทางระบบเครือข่ายเสมือน(VPN) ก่อนทำการอบรมอย่างน้อย ๓ วัน มีรายละเอียดดังนี้
  1. ชื่อหน่วยงานจัดอบรม
  2. รหัสหน่วยงาน
  3. ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนของผู้อบรม
  4. ประเภทใบอนุญาต และเลขที่ใบอนุญาต (กรณีต่ออายุใบอนุญาต)
  5. หลักสูตรที่อบรม
  6. วันที่อบรม
  7. สถานที่อบรม
 6. หน่วยงานที่จัดอบรมต้องดำเนินการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด และกำกับควบคุมให้ผู้เข้ารับการอบรม อบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมลงลายชื่อในใบลงทะเบียนการอบรม ๒ ครั้งต่อวัน ครั้งแรกสำหรับการอบรมช่วงเช้า ครั้งที่สองสำหรับการอบรมช่วงบ่าย และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หากผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรมช้ากว่ากำหนดเกินกว่า ๓๐ นาที ให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่มิสิทธิเข้าห้องอบรม
 7. วิทยากรที่อบรมต้องเป็นวิทยากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามรายชื่อและหัวข้อการอบรมที่ระบุไว้ในแผนกจัดอบรม
 8. ต้องจัดให้มีตำรา/คู่มือประกอบการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแก่ผู้เข้าอบรม
 9. ต้องจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรมวิทยากร เมื่อสิ้นสุดการอบรมตามหลักสูตร
 10. ให้ส่งข้อมูลผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดให้สำนักงานทางระบบเครือข่ายเสมือน(VPN) ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการอบรม มีรายละเอียดดังนี้
   1. ชื่อหน่วยงานจัดอบรม
   2. รหัสหน่วยงาน
   3. ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนของผู้อบรม
   4. ประเภทใบอนุญาต และเลขที่ใบอนุญาต (กรณีต่ออายุใบอนุญาต)
   5. หลักสูตรที่อบรม
   6. วันที่อบรม
 11. ในกรณีที่หน่วยงานที่จัดอบรมรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามกำหนดในแผนการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมในภายหลัง ให้หน่วยงานที่จัดอบรมจัดหาหน่วยงานที่จัดอบรมอื่นให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว

     ข้อ ๘/๒ จัดเก็บหลักฐานใบสมัครเข้ารับการอบรม การจัดอบรม ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมและแบบประเมินผลการอบรมวิทยากร พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการอบรม ภายในระยะเวลา ๒ ปี เพื่อแสดงต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานร้องขอ
     ข้อ ๘/๓ สำนักงานมีอำนาจสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานที่จัดอบรม เมื่อปรากฎแก่สำนักงานว่า หน่วยงานที่จัดอบรม

 

  1. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ การกำหนดหลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ที่สำนักงานประกาศกำหนด
  2. ออกหนังสือรับรองการอบรมโดยมิชอบ”

     ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
     (นางจันทรา บูรณฤกษ์)
             เลขาธิการ
     คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ถัดจากวันประกาศ
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๕      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :