• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย  
 
   
  ประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิกประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่๒) พ.ศ ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการกำกับละส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

     ข้อ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓เป็นต้นไป

     ข้อ๒ ให้ยกเลิก
          ๒.๑ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม๒๕๕๑
          ๒.๒ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรบและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่๒) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

     ข้อ ๓ ในประกาศนี้
          "สำนักงาน"  หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          "หน่วยงานที่จัดอบรม" หมายความว่า สถาบันประกันภัย สถาบันอุดมศึกษา สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมนายหน้าประกันวินาศภัย  บริษัทประกันวินาศภัย รวมทั้งสถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
          "สถาบันอุดมศึกษา" หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและมีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการประกันภัยไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

หมวด ที่๑
หลักสูตรการอบรม

ส่วนที่ ๑
หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

     ข้อ ๔ ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาติเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังนี้
          ๔.๑ การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                 (๑.)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๒.)ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสำคัญของการประกันวินาศภัย (๒ ชั่วโมง)
                 (๓.) แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้าและการให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที )
                 (๔.)จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที )

          ๔.๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                 (๑.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๒.) การจัดการพิจารณารับประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๓.) การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๔.) การบริหารความเสี่ยง (๑ ชั่วโมง)
                 (๕.) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๖.) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง)

          ๔.๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๒ อายุ ใบอนุญาติ ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                 (๑.) การให้บริการที่ดีต่อลูกค้า (๑ ชั่วโมง)
                 (๒.) กฎหมายที่เกี่ยวกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๓.) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
                 (๔.) สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (๑ ชั่วโมง)
                 (๕.) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๖.) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ชั่วโมง)

          ๔.๔ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๑ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                 (๑.) การให้บริการที่ดีต่อลูกค้า (๑ ชั่วโมง)
                 (๒.) กฎหมายที่เกี่ยวกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๓.) การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (๒ ชั่วโมง)
                 (๔.) การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๕.) การจัดการลงทุนของบริษัทประกันภัย
                 (๖.) การจัดการประกันภัยต่อ (๑ชั่วโมง)
                 (๗.) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย  (๑ชั่วโมง)
                 (๘.) มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance core princlples) กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS)    (๑ ชั่วโมง)
                 (๙.) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ (๑ ชั่วโมง)
                 (๑๐.) การประมวลความรู้  (๑ ชั่วโมง)

     ทั้งนี้ ผู้ขอรับหรือขอต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตาม ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ หรือ  ๔.๔ ต้องผ่านการอบรมวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่เกิน ๑ ปี

ส่วนที่ ๒
หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

     ข้อ ๕ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังนี้

          ๕.๑ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                 (๑.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย  (๑ชั่วโมง ๓๐ นาที)
                 (๒.) ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๔ ชั่วโมง)
                 (๓.) แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน (๓ ชั่วโมง)
                 (๔.) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

          ๕.๒ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๒ อายุใบอนุญาต ๑ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                 (๑.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๒.) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๓ ชั่วโมง)
                 (๓.) สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (๑ ชั่วโมง)
                 (๔.) การประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
                 (๕.) การพิจารณารับประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงภัย  (๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
                 (๖.) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

          ๕.๓ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้
                 (๑.) กฎหมายที่เกี่ยวกับนายหน้าประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๒.) มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย (Insurance Core Principles )ของสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) และบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๒ ชั่วโมง)
                 (๓.) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๓ ชั่งโมง)
                 (๔.) การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (๑ ชั่วโมง)
                 (๕.) การประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
                 (๖.)การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (๒ ชั่วโมง)
                 ทั้งนี้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตาม ๕.๑  ๕.๒  หรือ๕.๓  ต้องผ่านการอบรมวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไม่ เกิน๑ ปี

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป

     ข้อ ๖ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป อายุใบอนุญาต ๕ ปี จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการประกันภัยหรือความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยซึ่งกำหนดและจัดโดยสถาบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ ๗ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัย และไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งนี้สถาบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ ๗ ต้องขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร และแผนการจัดอบรมจากสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ก่อนการจัดอบรม
          ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จำนวนชั่วโมงการอบรมตามวรรคหนึ่ง ลดลงเหลือ ๑๕ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัย และ ๒๕ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย
                 (๑.) ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยสอบผ่านคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันวินาศภัยที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ จากสถาบัน สมาคม หรือองค์กรตามข้อ ๗
                 (๒.) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ในสาขาการประกันภัย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี  สถิติ กฎหมาย หรือเศรษฐศาสตร์
                 (๓.) เป็นวิทยาการผู้บรรยายความรู้หรือเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษ ในสถาบัน สมาคม หรือองค์กรตามข้อ๗
                 (๔.) เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือคณะทำงานของสถาบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ ๗ และดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

     ทั้งนี้ กรณีตาม ข้อ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แต่ละกรณีสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งเว้นแต่เป็นคุณวุฒิแต่ละหลักสูตรกรณี (๑) หรือสำเร็จการศึกษาคนละสาขากันกรณี (๒)
     ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กำหนดให้ครบถ้วนก่อนวันยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย  ไม่เกิน ๕ ปี

หมวด๒
สถาบัน สมาคม หรือองค์กร ที่จัดอบรม และวิธีการที่จัดอบรม

     ข้อ ๗ การจัดอบรม ตามข้อ ๔ ข้อ๕ และข้อ ๖ ให้กระทำได้โดยสถาบัน สมาคมหรือองค์กรดังต่อไปนี้
                 (๑.) สำนักงาน
                 (๒.) สถาบันประกันภัยไทย
                 (๓.) สถาบันอุดมศึกษา
                 (๔.) สมาคมประกันวินาศภัย
                 (๕.) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
                 (๖. )บริษัทประกันวินาศภัย
                 (๗.) สถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
     ให้สถาบัน สมาคม หรือองค์กร (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ที่จะจัดอบรมตามข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือ ข้อ ๖  แจ้งแผนการจัดอบรม และรายละเอียด หลักสูตรการอบรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ก่อนการจัดอบรมเพื่อให้สำนักงานให้ความเห็นชอบก่อน
การจัดอบรมที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามวรรคสอง ผู้เข้ารับการอบรมไม่ถือเป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการประกาศนี้

     ข้อ ๘ ให้สถาบัน สมาคม หรือองค์กรตามข้อ ๗ ออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวนำมายื่นต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วแต่กรณี

     ข้อ ๙ ให้หน่วยงานที่จัดอบรม ปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้
          ๙.๑ ประกาศกำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในที่ที่เปิดเผยหรือผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทาง ต่างๆ หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดอบรม
          ๙.๒ รับสมัครการอบรมโดยให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรอกใบสมัครพร้อมระบุหลักสูตรและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย (กรณีต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันวินาศภัย) แล้วแต่กรณี
          ๙.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมและหลักสูตรการอบรมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติและหลักสูตรที่กำหนดในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุการใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วแต่กรณีโดยตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน  "http://eservice.oic.or.th/eService/Search/Broker/PersonAllow.aspx"
          ๙.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในที่เปิดเผยหรือในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดอบรมก่อนทำการอบรมอย่างน้อย ๓ วัน
          ๙.๕ ส่งข้อมูลผู้เข้ารับการสมัครเข้ารับการอบรมทั้งหมดให้สำนักงานทางระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) ก่อนทำการอบรมอย่างน้อย ๑ วัน มีรายละเอียดดังนี้
                 (๑.) ชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม
                 (๒.) รหัสหน่วยงาน
                 (๓.) ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนของผู้อบรม
                 (๔.) ประเภทใบอนุญาต และเลขที่ใบอนุญาต (กรณีต่ออายุใบอนุญาต
                 (๕.) ชื่อหลักสูตรที่อบรม
                 (๖.) วันที่อบรม
                 (๗.) สถานที่อบรม
                 (๘.) จำนวนชั่วโมงที่อบรม
          ๙.๖ หน่วยงานที่จัดอบรมต้องดำเนินการตามหลักสูตรที่กำหนด และกำกับควบคุม ให้ผู้เข้ารับการอบรม อบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมลงลายมือชื่อในใบทะเบียนการกรอกอบรม ๒ ครั้งต่อวัน ครั้งแรกกับการอบรมช่วงเช้า ครั้งที่สองสำหรับการอบรมช่วงบ่าย และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หากผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรมช้ากว่ากำหนดเกินกว่า๓๐ นาที ให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่มีสิทธิเข้าห้องอบรม
          ๙.๗ วิทยาการที่อบรมต้องเป็นวิทยาการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามรายชื่อและหัวข้อการอบรมที่ระบุไว้ในแผนการอบรม
          ๙.๘ ต้องจัดให้มีตำรา/คู่มือประกอบการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
          ๙.๙ ต้องจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรม เมื่อสิ้นสุดการอบรม ตามหลักสูตร
          ๙.๑๐ ให้ส่งข้อมูลผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดให้สำนักงานทางระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) ภายใน ๗ วันนับแต่วันสิ้นสุดการอบรม มีรายละเอียดดังนี้
                 (๑.) ชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม
                 (๒.) รหัสหน่วยงาน
                 (๓.) ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนของผู้อบรม
                 (๔.) ประเภทใบอนุญาต
                 (๕.) ชื่อหลักสูตรที่อบรม
                 (๖.) วันที่ออกหนังสือรับรอง
          ๙.๑๑ในกรณีที่หน่วยงานที่จัดอบรมรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามกำหนดในแผนการอบรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมในภายหลัง ให้หน่วยงานที่จัดอบรมจัดหาหน่วยงานที่จัดอบรมอื่นให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว

     ข้อ ๑๐ จัดเก็บหลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม การจัดอบรม ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม และแบบประเมินผลการอบรม พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการอบรมภายในระยะเวลา ๒ ปี เพื่อแสดงต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานร้องขอ

     ข้อ ๑๑ สำนักงานมีอำนาจสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานที่จัดอบรมเมื่อปรากฏแก่สำนักงานว่าหน่วยงานที่จัดอบรม
                 (๑.) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ การกำหนดหลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยที่สำนักงานประกาศกำหนด
                 (๒.) ออกหนังสือรับรองการอบรมโดยมิชอบ

หมวด ๓
หนังสือรับรองกากอบรม

     ข้อ ๑๒ ในกรณีตัวแทนประกันวินาศภัยย้ายบริษัทประกันวินาศภัยและใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยยังไม่สิ้นอายุ อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมครั้งสุดท้ายที่ยังมีผลใช้บังคับมาใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยได้

     ข้อ ๑๓ ในกรณีตัวแทนประกันวินาศภัยขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งบริษัท อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมเดิมที่ใช้ประกอบการรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่นๆได้
              ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทในการขอต่ออายุใบอนุญาตอนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมเดิมที่ใช้ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมาใช้การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่นๆ ในครั้งเดียวกันได้

หมวดที่ ๔
บทเฉพาะกาล

         ข้อ ๑๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ อนุโลมให้จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมสำหลับหลักสูตรตาม ข้อ ๖ ลดเหลือ ๑๒ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัยและ ๑๘ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันภัย
         ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ อนุโลมให้จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมสำหรับหลักสูตรตามข้อ ๖ ลดเหลือ ๑๘ ชั่วโมง  กรณีตัวแทนประกันวินาศภัยและ ๒๔ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย
          ตั้งแต่ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ อนุโลมให้จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมสำหรับหลักสูตรตามข้อ ๖ ลดเหลือ ๒๔ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัยและ ๓๐ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย
          ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมสำหรับหลักสูตรตามข้อ ๖ เป็นไปตามประกาศนี้

     ประกาศวันที่ ๙  ตุลาคม  พ.ศ ๒๕๕๒

     (นางจันทรา      บูรณฤกษ์)
     เลขาธิการ
     คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :