• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต ให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต ให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต ให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันภัยวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๓(๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้

     ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขในการออกใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

     ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

     ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออใบอนุญาตให้ นิติบุคคลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

     ข้อ ๔ ประการนี้มิให้ใช้บังคับแก่นิติบุคคลประเภทสถาบันการเงิน

     ข้อ ๕ ในประกาศนี้
     “เงินกองทุน” หมายความว่า ทรัพย์สินส่วนที่เกินกว่าหนี้สินของนิติบุคลที่ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
     “บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
     “สลากออมทรัพย์” หมายความว่า  สลากกระดมเงินออมที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นมีการจ่ายผลประโยชน์เป็นดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด (ถ้ามี) และมีสิทธิได้รับเงินรางวัลเป็นงวดๆ
     “นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย

หมวดที่ ๑
ประเภทใบอนุญาต

     ข้อ ๖ ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็นนานหน้าประกันวินาศภัยตามประกาศฉบับนี้ มีสองประเภท คือ
          ๖.๑ ประเภทที่ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง
          ๖.๒ ประเภทที่ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยต่อ

หมวดที่ ๒
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของนิติบุคคลที่จะขอใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

     ข้อ ๗ นิติบุคคลที่จะขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามประกาศฉบับนี้ได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
          ๗.๑ เป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
          ๗.๒ ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อที่มีคำว่า "นายหน้าประกันวินาศภัย" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกันรวมอยู่ด้วย
          ๗.๓ มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการอื่นมิได้ นอกจากวัตถุประสงค์ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและวัตถุประสงค์อื่นที่จำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการนายหน้าประกันภัยวินาศภัย
          ๗.๔ ทุนจะทะเบียนไม่ต่ำกว่าสองล้านบาท และต้องมีการเรียนชำระหุ้นเต็มมูลค่า
          ๗.๕ หุ้นของนิติบุคคลจะต้องเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ
          ๗.๖ ต้องมีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ถืออยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่จำน่ายได้แล้วทั้งหมด
          ๗.๗ ต้องมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
          ๗.๘ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลโดยลำพัง  จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ ตามข้อ ๙
     ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลต้องร่วมลงนามกับกรรมการอื่นจึงจะ ผูกพันนิติบุคคล กรรมการผู้ร่วมลงนามคนใดคนหนึ่งต้องผ่านการสอบความรู้ตาม

หมวดที่ ๓ 
การขอรับใบอนุญาต

     ข้อ ๘ นิติบุคคลตามข้อ ๗ ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนด พร้อม เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
          ๘.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
          ๘.๒ วัตถุประสงค์
          ๘.๓ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
          ๘.๔ หนังสือรับรองประวัติกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ
          ๘.๕ หนังสือให้ความยินยอมกระทำการแทนนิติบุคคล
          ๘.๖ หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร
          ๘.๗ ทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าของสถานที่ตั้งสำนักงาน
          ๘.๘ ประวัติผู้เข้าสอบจำนวนสองคน
          ๘.๙ สำเนาบัญชีเงินฝากพร้อมหนังสือรับรองจากธนาคาร
          ๘.๑๐ แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน
          ๘.๑๑ ภาพถ่ายที่ตั้งและภายในสำนักงานจำนวนไม่น้อยกว่าห้าภาพ 

     ข้อ ๙ เมื่อได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว  นิติบุคคลนั้นต้องส่งผู้แทนจำนวนสองคน เข้าทดสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ตามวัน เวลาที่นายทะเบียนกำหนด ผู้แทนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นคำขอและไม่เคยเข้าทดสอบความรู้ในนามนิติบุคลอื่นภายในหนึ่งปีก่อนวันยื่นคำขอ

     ข้อ ๑๐ นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้แก่นิติบุคคลที่ผ่านหาร ทดสอบความรู้และชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่จะประกฎข้อเท็จจริงว่า นิติบุคลนั้นฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไขตามประกาศนี้

หมวดที่ ๔
การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยของนิติบุคคล

     ข้อ ๑๑  การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามข้อ ๖.๑ ต้องมีนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทที่ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าห้าคน  และการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามข้อ ๖.๒ ต้องมีนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทที่ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยต่อปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าสามคน ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายหน้าประกันวินาศภัยตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งต่อนายทะเบียน ภายในสิบห้าวัน  นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

     ข้อ ๑๖  สำนักงานนิติบุคคลจะต้องมีลักษณะสำคัญดังนี้
          ๑๒.๑ มีพื้นที่ใช้สอย และอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสมพร้อมดำเนินกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและมีสัดส่วนของตนเองโดยเฉพาะ
          ๑๒.๒ มีป้ายชื่อของนิติบุคคลติดไว้หน้าสำนักงานให้เห็นโดยชัดเจน และ
          ๑๒.๓ มีนายหน้าประกันวินาศภัย ปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานของนิติบุคคลไม่น้อยกว่าหนึ่งคน เพื่อบริการกับประชาชนและให้คำชี้แจงต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้

     ข้อ ๑๓ ห้ามนิติบุคคลประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยหรือกิจการที่จำเป็นอื่นเพื่อประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย

     ข้อ ๑๔ ห้ามนิติบุคคลตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่  กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีอำนาจในการจัดการแทนนิติบุคคล
          ๑๔.๑ บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
          ๑๔.๒ บุคคลที่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ทำการแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
          ๑๔.๓ บุคคลที่เป็นกรรมการ  ผู้จัดการ สมุห์บัญชี หรือพนักงานผู้ที่มีอำนาจในการจัดการของบริษัทในเวลาเดียวกัน
          ๑๔.๔ บุคคลที่เป็นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลอื่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน
          ๑๔.๕ บุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
          ๑๔.๖ บุคคลล้มละลาย
          ๑๔.๗ บุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
          ๑๔.๘ บุคคลที่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

     ข้อ ๑๕ นิติบุคคลต้องดำรงไว้ซื้อเงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามประเภทของใบอนุญาต ดังนี้
          ๑๕.๑ ประเภทที่ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรงไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
          ๑๕.๒ ประเภทที่ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยต่อไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
          ๑๕.๓ ประเภทที่ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง และประเภทที่ทำการชี้ช่องหรือจัดการให้มีการประกันภัยต่อไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาท

     ข้อ ๑๖ ทรัพย์สินที่ต้องดำรงไว้เป็นเงินกองทุนต้องปราศจากภาระผูกพัน และเป็นทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
          ๑๖.๑ พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรองค์การหรือรัฐวิสาหกิจหรือตั๋วเงินคลัง
          ๑๖.๒ ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุน
          ๑๖.๓ สมุดเงินฝากของธนาคาร ใบรับฝากเงินของธนาคาร หรือบัตรเงินฝากของธนาคาร
          ๑๖.๔ สลากออมทรัพย์
          ๑๖.๕ ทรัพย์สินอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

     ข้อ ๑๗ ให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทที่ทำการชี้ช่อง จัดการให้มีการประกันภัยโดยตรงจัดให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับการรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัย แยกจากบัญชีที่ใช้ในการดำเนินการอื่น ๆ ของนิติบุคคล โดยบัญชีดังกล่าวต้องปราศจากภาระผูกพันและให้ ดำเนินการดังต่อไปนี้

          ๑๗.๑ ฝากเบี้ยประกันภัยที่นิติบุคคลได้รับไว้ในบัญชีตามวรรคหนึ่ง ภายในสามวันนับ แต่วันที่ได้รับ
          ๑๗.๒ ทำหนังสือแจ้งต่อธนาคารแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูล บัญชีตามวรรคหนึ่งจากธนาคารได้โดยตรง พร้อมส่งสำเนาหนังสือแสดงความยินยอมต่อนายทะเบียน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปิดบัญชีตามวรรคหนึ่ง
     ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดบัญชีเงินฝานธนาคารตามวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคล จัดส่งเอกสารที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือ ลดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

     ข้อ ๑๘ ให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทที่ทำการชี้ช่อง จัดการให้มีการประกันภัยต่อ จัดให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับการรับหรือจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อแยกจาก บัญชีที่ใช้ในการดำเนินการอื่นๆ ของนิติบุคคล โดยบัญชีดังกล่าวต้องปราศจากภาระผูกพันและให้ ดำเนินการดังต่อไปนี้
          ๑๘.๑ ฝากเบี้ยประกันภัยต่อที่นิติบุคคลได้รับไว้ในบัญชีตามวรรคหนึ่งภายในสามวันนับ แต่วันที่ได้รับ
          ๑๘.๒ ทำหนังสือแจ้งต่อธนาคารแสดงความยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูล บัญชีตามวรรคหนึ่งจากธนาคารได้โดยตรง พร้อมส่งสำเนาหนังสือแสดงความยินยอมต่อนายทะเบียน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เปิดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดบัญชีเงินฝากธนาคารตามวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคล จัดส่งเอกสารที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมต่อนานทะเบียนภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว 

     ข้อ ๑๙ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์หรือนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ต้องได้รับความเห็นชอบเป็น หนังสือจากนายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมาย เมื่อได้ดำเนินการจะทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นิติบุคคลจัดส่งเอกสารที่ได้ แก้ไขเพิ่มเติมต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวัน นบจากวันที่ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

     ข้อ ๒๐ นิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยจ้องจัดทำสมุดทะเบียน สมุด บัญชี และเอกสารเดี่ยวกับธุรกิจ และยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน

หมวดที่ ๕
การเปิดสาขา การย้ายสาขา

     ข้อ ๒๑ นิติบุคคลจะเปิดสาขาได้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการดังนี้
          ๒๑.๑ ให้ยื่นคำขออนุญาตเปิดสาขาต่อนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
          ๒๑.๒ นิติบุคคลนั้นต้องมีเงินกองทุนเกินกว่าจำนวนที่ต้องดำรงไว้ตามข้อ ๑๕ ไม่น้อยกว่าสาขาละห้าแสนบาท
          ๒๑.๓ ผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารสาขาต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๔
          ๒๑.๔ ต้องมีนานหน้าประกันวินาศภัยปฏิบัติงานในสำนักงานนั้นอย่างน้อยสามคน
          ๒๑.๕ สำนักงานสาขาของนิติบุคคลต้องมีลักษณะสำคัญตามข้อ ๑๒.๑ และข้อ ๑๒.๒

     ข้อ ๒๒ ให้นายทะเบียนออกหนังสืออนุญาตเปิดสาขาให้แก่นินิบุคคล เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่านิติบุคคลนั้นฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขตามประกาศนี้

     ข้อ ๒๓ หากนิติบุคคลไม่เปิดดำเนินงานสาขาภายในสองเดือนนับแต่วันได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ให้ถือว่านิติบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะเปิดสาขาต่อไป และให้นายทะเบียนมีหนังสือ แจ้งยกเลิกการอนุญาตเปิดสาขาต่อนิติบุคคล

     ข้อ ๒๔ การย้ายสาขาต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียน และห้ามย้ายสาขาข้ามจังหวัด

หมวดที่ ๖
การเพิกถอนใบอนุญาต

     ข้อ ๒๕ หากนิติบุคคลมิได้ประกอบการภายในระยะเวลาสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ถือว่านิติบุคคลนั้นไม่ประสงค์จะประกอบการต่อไป และให้นายทะเบียนมีอำนายเพิกถอนใบอนุญาต หรือ ระงับการต่อใบอนุญาตได้

     ข้อ ๒๖ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตหรือระงับการให้ต่อใบอนุญาตได้

หมวดที่ ๗
การเลิกประกอบธุรกิจนานหน้าประกันวินาศภัย

     ข้อ ๒๗ ในกรณีนิติบุคคลใดประสงค์จะเลิกประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ให้นิติบุคคล นั้นขอความเห็นชอบเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ปรากฏการปราศจาก ภาระหนี้ค้างชำระเบี้ยประกันภัยกับบริษัท

     ข้อ ๒๘ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนานทะเบียนแล้ว ให้นิติบุคคลส่งคืนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน

บทเฉพาะกาล

     ข้อ ๒๙ ให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผล ใช้บังคับต้องดำเนินการตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

     ข้อ ๓๐ ภายใต้บังคับใช้ข้อ ๒๙ ให้นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ก่อนหรือในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
          ๓๐.๑ นิติบุคคลที่เป็นห้างหุ้นส่วนต้องแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          ๓๐.๒ ยกเลิกวัตถุประสงค์ประกองกิจการอื่น นอกจากวัตถุประสงค์ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย และวัตถุประสงค์อื่นที่จำเป็นต้องมีเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้ มิให้นำความในข้อ ๑๓ มาใช้บังคับในระหว่างที่นิติบุคคลยังคงมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการ อื่นอยู่
          ๓๐.๓ มีทุนจะทะเบียนเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าสองล้านบาท และต้องมีการเรียนชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่า
          ๓๐.๔ มีจำนวนหุ้นที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถืออยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
          ๓๐.๕ มีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำหว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
          ๓๐.๖ มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามข้อ ๗.๘ ที่ผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ ๙
          ๓๐.๗ มีเงินกกองทุนเกินกว่าจำนวนที่ต้องดำรงไว้ตามข้อ ๑๕ ไม่น้อยกว่าสาขาละห้าแสนบาท
          ๓๐.๘ ผู้จัดการสาขาหรือผู้บริหารสาขาต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๔ และหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๑.๓

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

     (นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธ์)
     ปลัดกระทรวงการคลัง
     ประธานคณะกรรมการกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๒    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :