• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕  ข้อ ๖  และข้อ ๗  แห่งประกาศคณะกรรมการกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  พ.ศ.๒๕๕๑  ซึ่งออกโดย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘/๒ และมาตรา ๗๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียนจึง ออกประกาศไว้  ดังนี้
           ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศนายทะเบียน  เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต  คำขอต่ออายุใบอนุญาต  และแบบในอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย”
           ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
           ข้อ  ๓  คำขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ให้เป็นไปตามแบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ท้ายประกาศนี้
           ข้อ  ๔ คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ให้เป็นไปตามแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนำคณิตศาสตร์ประกันภัย  ท้ายประกาศนี้
           ข้อ ๕ ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  ท้ายประกาศนี้
          

                                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑

     

                                                 (นางจันทรา  บูรณฤกษ์)
                                                            เลขาธิการ
                     คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
                                                          นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ : มาตรา ๑๐๘/๑, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑
หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๘/๕ มาตรา ๗๘/๒    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :