• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
 
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๒”
     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
     ข้อ ๓ ในประกาศนี้
     “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากนายทะเบียน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๘/๑ และมาตรา ๗๘/๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎ ระเบียน คำสั่ง หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
     ข้อ ๔ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องปฎิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้โดยเคร่งครัด
     ข้อ ๕ จรรยาบรรณแห่งวิชานักคณิตศาสตร์ประกันภัยกำหนดไว้ ดังนี้

          ๕.๑ ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ (Professional Integrity) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนและชื่อเสียงแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
          ๕.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards of Practice) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ต้องปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และวิจารณญาณทางวิชาชีพ โดยยึดถือหลักปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
         ๕.๓ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ต้องไม่ให้บริการทางวิชาชีพที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เว้นแต่ สามารถให้บริการอย่างเป็นกลาง รวมทั้งได้มีการเปิดเผยให้ผู้ว่าจ้างและผู้ต้องการจ่าจ้างทั้งหมดที่อายุ ได้รับผลกระทบจากการให้บริการทางวิชาชีพของตนได้ทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ว่าจ้างและผู้ต้องการจะว่าจ้างดังกล่าวทั้งหมดได้แส่ดงความยินยอมที่จะรับการบริการนั้น
          ๕.๔ การรักษาความลับ (Confidentiality) นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องไม่เปิดเผย ข้อมูลอันเป็นความลับที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
          ๕.๕ มารยาทและความร่วมมือ (Courtesy and cooperation๐ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องปฏิบัติงานโดยรักษามารยาททางวิชาชีพ และให้ความร่วมมือกับบุคคลอื่นตามสมควร โดย
              ๕.๕.๑ แสดงความคิดเห็นต่อผลงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรายอื่นอย่างไม่มีอคติ ด้วยมารยาทและความเคารพ แบะตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
               ๕.๕.๒ ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการับงานแก่นักคณิตศาสตร์ ประกันภัยรายอื่นที่ได้รับการร้องขอให้ปฏิบัติงานแทน
               ๕.๕.๓ ให้ข้อมูลที่จะเป็นต่อการปฏิบัติงานแก่นักคณิตศาสตร์ประกันภัย รายอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน
          ๕.๖ การโฆษณา (Advertising) นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องไม่ทำการโฆษณา กล่าวอ้างหรือกล่าว เกินความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติทางวิชาชีพ หรือความรู้และประสมการณ์ทาง วิชาชีพของตน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจที่รู้ว่าไม่เป็นความจริง หรืออาจทำให้เข้าใจผิด
         ๕.๗ การสื่อสารและการเปิดเผย (Communications and Disclosures) นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องสื่อสารอย่างชัดเจน แบะเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และผู้ทำหน้าที่รับรอง รายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทตามความในมาตรา ๖๔ แห่ง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๒

     (นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธ์)
     ปลัดกระทรวงการคลัง
     ประธานคณะกรรมการกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๒มิถุนายน ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ลงนาม : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

มาตรา ๑๐๘/๒, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๘/๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :